VIP Гадаргын зураг
RSS хадгалах

VIP гадас

ТАНИЛЦУУЛГА: ГОЛ ҮНДЭСЛЭЛ, АШИГЛАХ ХЭРЭГЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛБАР
Эдгээр нэр томьёо ба нөхцөлд дараах тодорхойлолтуудыг хэрэглэнэ:
"Бонусын нөхцөл" гэдэг нь Үйлчилгээний аль нэг хэсэгт байнга үзүүлэх урамшуулал, урамшуулал, тусгай саналуудыг хэлнэ.

"Таны Холбоо барих мэдээлэл" нь 4-д тодорхойлогдсон болно

"Татаж авах нөхцөл" гэдэг нь Вэбсайтыг ашиглах боломжтой болгохын тулд Та татаж авч болох аливаа програм хангамжийг татан авах, / эсвэл суулгахын тулд Таны тохиролцоог баталгаажуулах шаардлагатай гэсэн нэмэлт хэрэглэгчийн нөхцөл, ашиглалтын нөхцөлийг хэлнэ. Playtech End Хэрэглэгчийн Лицензийн Гэрээ нь эдгээр Ерөнхий Нөхцлийн Хавсралтаас үзэж болно

"Ерөнхий нөхцлүүд" гэдэг нь энэхүү баримт бичигт заасан нөхцлүүдийг хэлнэ

"Групп" гэдэг нь тухайн этгээдийн охин компани буюу тухайн талын эцсийн толгой компани эсвэл тухайн эцсийн толгой компанитай шууд буюу шууд бус охин компанитай холбоотой аль алиныг хэлнэ.

"Нууцлалын бодлого" гэдэг нь Нууцлалын Бодлогын холбоосоор дамжуулан VIP гадасны нууцлалын бодлогыг хэлнэ

"Дүрэм" гэж 1.3.1 болон 1.3.2-р зүйлд илүү нарийвчлан тодорхойлогдсон Борлуулалтын дүрмүүд болон Тоглуулах дүрмийг холбогдох төрлийн бооцоот болон /

"Үйлчилгээ" гэдэг нь Вэбсайтаар дамжуулан VIP гадасаар санал болгож буй үйлчилгээнүүд болон / эсвэл гар утас, таблетаар дамжуулан үзүүлэх үйлчилгээг хэлнэ.

"Ашиглах нөхцөл" гэдэг нь (a) Ерөнхий нөхцөлүүд, (b) Нууцлалын бодлого, (c) 1.3 зүйлийн дагуу тохирох дүрэм, d) Татаж авах нөхцөлүүд

"Вэбсайт" гэдэг нь https://vipstakes.com вэбсайт буюу түүний аль ч хуудас, хэсэгт байгаа вэбсайтыг хэлнэ

"VIP гадас" гэдэг нь HighWeb Ventures NV юм

Вэбсайтыг ашиглах, / эсвэл Вэбсайтаар дамжуулан VIP гадастай данс нээснээр, Та Ашиглах нөхцлөөр болон Танд дараах байдлаар үүрэг хүлээхийг зөвшөөрч байна: (a) цахим харилцаа холбооны хэрэгслийг ашиглахыг зөвшөөрөх гэрээнд гарын үсэг зурах; ба (b) холбогдох хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд гарын үсэг шаарддаг аливаа эрх буюу шаардлагаас татгалзана. Ашиглах нөхцөл нь таны хууль ёсны эрхэнд нөлөөлөхгүй.
Үүнээс гадна, Та ямар тоглоом тоглож байгаа, эсвэл үйлчилгээг ашиглан бооцоо тавих, эсвэл өөр үйлчилгээ ашигладаг бол, Та дараах зүйлсийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна:
VIP Ass Sportsbook дээрх бүх спортын бооцооны дүрмүүд Туслах ерөнхий tab ("Базонсын журмууд") доор заасан ёсоор; болон
Тоглоомын дурын дүрэм Тоглуулах дүрэм ("Тоглоомын дүрэм"), Туслах ерөнхий Тусламжийн таб, Тодорхой Тусламжийн хэсэг, Дүрмийн хэсэг, түүний дотор (хязгаарлагдахгүй):
'Казиногийн' tab-д зориулсан тоглоомууд: холбогдох тоглоомны Казахуудын дүрмүүд;
'Тоглоом' tab-д зориулсан тоглоомууд: Холбогдох тоглоомын хувьд Тоглоомын дүрмүүд;
'Vegas' таб дээр тоглоомууд: холбогдох тоглоомны Вебийн дүрмүүд;
'Казино' болон 'Vegas' tabs Live Casino-д зориулсан тоглоомууд: Вегасын дүрмүүд болон холбогдох тоглоомын Казиногийн дүрмүүд;
аливаа шинэ тоглоомны хувьд ийм тоглоомд хэрэглэх дүрмүүд;
ямар ч шагнал авах нөхцөл;
татаж авах нөхцлүүд; болон
Үйлчилгээнд хамаарах бусад аливаа нэр томъёолол ба / эсвэл Таны Үйлчилгээний нэг хэсэг болгон Таны гэрээг батлах шаардлагатай болно.
Ашиглах нөхцлийн эх бичвэр нь англи хэл дээр бөгөөд тэдгээрийн тайлбарыг англи хэл дээр эх бичвэрт тулгуурлана. Хэрэв Ашиглалтын Нөхцөл буюу тэдгээртэй холбоотой бичиг баримтууд эсвэл тэдгээртэй холбоотой мэдэгдэл нь бусад хэл дээр орчуулагдсан бол анхны англи хувилбар хүчин төгөлдөр болно.
Ачааллын нөхцөлийн аль нэг хэсэг нь VIP гадастай хийсэн гэрээний хооронд ямар нэг зөрчилдөөн, зөрчилдөөнтэй байх тохиолдолд дараахь дараалал байх болно:
Шагналын нөхцөл;
Борлуулалт Дүрэм;
Тоглоомын дүрэм;
Нэмэлт нөхцөлүүд;
Ерөнхий нөхцөл;
Нууцлалын бодлого; болон
Татаж авах нөхцөлүүд.
Тэднийг хүлээн авахын өмнө Ашиглах Нөхцөлийг анхааралтай уншина уу. Ашиглах нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний дараа Ашиглах Нөхцөлийг хэвлэж, баталгаажуулах и-мэйл, нэмэлт нөхцөлүүд, гүйлгээний дата, тоглоомын дүрэм, шударга гэрээ болон Вэбсайтыг ашиглахтай холбоотой төлбөрийн аргуудтай хамт хадгалж болно. 3-р зүйлд заасны дагуу Хэрэглээний Нөхцөл өөрчлөгдөхийг анхаарна уу.
Хэрэв та Ашиглах нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрч, дагаж мөрдөхийг зөвшөөрөхгүй бол акаунт нээх, эсвэл Таны акаунтыг үргэлжлүүлэн ашиглах боломжтой. Таны аливаа үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглах нь ашиглалтын нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд бидний мэдэгдсэнээр та цагаас цагт хүчин төгөлдөр болно.
Ашиглах нөхцлүүд нь VIP гадастай гэрээ байгуулж, 1st January 2014-д хүчин төгөлдөр болно. Эргэлзээтэй байдлаас зайлсхийхийн тулд Вэбсайтын бүх хэсэг, бүх хэсгүүд нь Ашиглах нөхцлөөр зохицуулагддаг ба Таны Үйлчилгээг Ашиглах Нөхцөлтэй нийцэж байгааг бүх цаг хугацаанд баталгаажуулах ёстой.
ЕРӨНХИЙ НӨХЦЛҮҮД

ГЭРЭЭ БОЛОМЖТОЙ
Тоглоомын үйл ажиллагааг дэд гэрээний хүрээнд зохицуулж байгаа You and HighWeb Ventures NV-ийн хооронд (АЖЛЫН ХЭРЭГТЭЙ) тохиролцох ёстой. 125776 / JAZ 8048-2013 онлайн төлбөрийг хариуцах Куракао болон Highweb Services Limited-ийн тоглоомын комиссоос гаргасан.
Вэбсайт, үүнтэй холбоотой боломжит үнэ болон ашиглалтын нөхцөл нь хэд хэдэн хэлнээ хөрвүүлэгдэж, тухайн орны иргэд болон эдгээр хэлээр ярьдаг бусад орны иргэдэд ашиглагдах зориулалттай болно.
"Бид", "бидний", эсвэл "бид" гэсэн нэр томъёоны тодорхойлолт нь дараах зүйлсийг агуулсан болно:
VIP гадаснууд; эсвэл
манай дансанд байршуулсан мөнгөн гүйлгээтэй холбоотой нөхцөл, болзолтойгоор, мөнгөө барьцаалж байгаа HighWeb Ventures NV компанид, манай агентууд, түншүүд болон нийлүүлэгчдийг багтаасан (боломжтой бол) гэж тооцно.

Ашиглах нэр томъёо
Зарим шалтгаанаар, тухайлбал, хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагаж мөрдөх, зохицуулах байгууллагын заавар, зөвлөмж, зөвлөмжийг дагаж мөрдөх, харилцагчийн үйлчилгээний шалтгаан. Хамгийн сүүлийн үеийн Ашиглах нөхцөл нь Вэб хуудасны хөлгийн хэсэгт байгаа Нөхцлүүд болон Нөхцөлүүдийн холбоосоос орж болох бөгөөд тэдгээрийг хүчин төгөлдөр болох хугацаа нь эдгээр Ерөнхий нөхцөлүүдийн 1.8-д тэмдэглэсэн болно.
Ашиглалтын нөхцөлд томоохон өөрчлөлт хийхийг хүсч байгаа бол бид 3.3-р зүйлд заасан аргуудаас аль болох эртнээс урьдчилан мэдэгдэнэ. Насанд хүрээгүй буюу өөрчлөгдөөгүй өөрчлөлтүүдийн хувьд, бид ийм өөрчлөлтүүдийн талаар мэдэгдэл өгөхгүй байж магадгүй тул Вэбсайт дахь Нөхцлүүдийг Нууцлалын холбоосоор дамжуулан Ашиглалтын Нөхцлийг шалгаж үзэхийг зөвлөж байна.
Бид танд мэдэгдэхийг хүсч байгаа Ашиглалтын Нөхцөлийг өөрчилдөг бол бид дараах байдлаар бичиж болно гэж үзсэн тохиолдолд бид мэдэгдэл өгөх аргыг ашиглана:
и-мэйл (бидэнд өмнө нь нийлүүлсэн имэйл хаяг руу);
Вэбсайт дахь Ирсэн имэйл рүү зурвас илгээх; эсвэл
Вэбсайт дахь мэдэгдэл
Тиймээс бид "Тийм" эсвэл "Би зөвшөөрч байна" дээр дарж, "Шалгах хайрцаг" эсвэл Таны баталгаатай ижил төстэй аргуудыг шалгаснаар Хэрэглэх шинэ нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч болно. Хэрэв та дээрх баталгааг өгөх, эсвэл Вэбсайтыг үргэлжлүүлэн ашиглах буюу 3-ын дагуу мэдэгдэл хийсний дараа, Та энэ хугацаанаас эхлэн шинэ хэрэглээний нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрч, дагаж мөрдөж байгаа гэж үзнэ (үүнд эргэлзээ төрүүлэхээс зайлсхийх) шинэчилсэн Ашиглалтын нөхцөлийг уншиж байсан эсэхээс үл хамааран VIP Гадасын онцлогт нэмэлт оруулах, арилгах, орлуулах эсвэл бусад өөрчлөлтүүд. Аливаа өөрчлөлтийг Танд хүлээн зөвшөөрөхгүй бол, Та Үйлчилгээгээ ашиглах болон / эсвэл Таны Дансны Эрх нь эдгээр Ерөнхий Нэрийн 12-ийн дагуу дагаж болно.

Таны данс нээх
Үйлчилгээг ашиглан бооцоо тавих, тоглоом тоглохын тулд VIP гадас ("Таны данс" эсвэл "Данс") данс нээх хэрэгтэй болно.
Үйлчилгээнд ашиглахын тулд Акаунтаа нээхийн тулд Та дараах зүйлсийг хийж болно:
Харилцагчийн үйлчилгээтэй холбоо барих;
Вэбсайт дээр дарж, дэлгэц дээрх зааврыг дагана уу;
бусад гадас данс нээлгэх аргаар нээлттэй VIP гадас санал болгоно.
Таны данс нь VIP гадсууд эсвэл өөрийн Группын өөр компанийн өмнөөс, эсвэл таны өмнөөс гэрээ хийсэн холбогдох HighWeb Ventures NV компани ажиллуулж болно.
Таныг Акаунтаа нээх үед Таны нэр, төрсөн он сар өдөр, холбогдох хаягийн мэдээлэл, хаяг, утасны дугаар, и-мэйл хаяг ("Таны холбоо барих мэдээлэл" гэх мэт) зэрэг хувийн мэдээллийг бидэнд өгөхийг танаас шаардах болно. Та манай Холбоо барих үйлчилгээний хаягийг Вэбсайт дахь Миний дансны менежментийн хуудас эсвэл VIP гадасны санал болгодог бусад аргаар дамжуулан Харилцагчийн үйлчилгээтэй холбоо барьж өөрийн холбоо барих мэдээллийг шинэчилж болно.
Хэрэв та манай Холбоо барих дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнтэй болон манай бизнесийн түншүүдтэй холбоо барихыг хүсэхгүй байгаа бол манай бүтээгдэхүүн, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ эсвэл манай бизнесийн түншүүдийн талаар маркетингийн мэдээллээр Мессежтэй холбоо барихыг хүсэхгүй байгаа бол энэ нь Вэбсайт дээр данс нээх буюу Хэрэглэгчийн Үйлчилгээнд мэдэгдэх үедээ холбогдох хайрцагыг тэмдэглэж аваарай
Акаунтаа нээхдээ Та дараах зүйлсийг шаарддаг:
Та үйлчилгээ ашиглах замаар эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч, мөнгө ялах, мөнгө алдах;
Та (а) 18-ээс дээш насны болон (б) мөрийтэй тоглоом буюу тоглоомын үйл ажиллагаа нь таны хувьд ("Холбогдох Нас" хамаарах хууль буюу шүүхийн харъяаллын дагуу хууль ёсны дагуу) байдаг;
Таны оршин сууж буй нутаг дэвсгэрт бооцоо хийх нь хууль бус юм;
Та хуулийн дагуу гэрээ байгуулах боломжтой;
Та мөрийтэй тоглоомд ороогүй; болон
Та манай группээр удирдуулсан аль ч вэбсайтууд дээр бидэнтэй данс хаагдсангүй, эсвэл 33 (Хариуцлагатай Тоглоом / Мөрийлгөх) дэхь таны хүсэлтээр Таны дансанд хаалттай байна.
Таны данс Та өөрийн хувийн, зөв, нэр, хувийн мэдээллийг бүртгүүлэх ёстой бөгөөд үүнийг зөвхөн нэг удаа, гэр бүл, өрх, хаяг (шуудангийн эсвэл IP), имэйл хаяг, эсвэл компьютерууд (жишээ нь сургууль, ажлын байр, нийтийн номын сан гэх мэт), компьютер (эсвэл бусад хандалтын төхөөрөмж), эсвэл үйлчилгээний талаархи дансууд. Та бидэнтэй хамт нээж байгаа, эсвэл таны үйлчилгээнд хамаатай бусад дансууд "Давхар данс" байна. Бид Давхардсан дансаа хааж болно (гэхдээ үүнийг хийх албагүй). Хэрэв бид Давхар данс хаах бол:
Бүх Дансны хуулбар, чөлөөт бооцоо, ялалт зэрэг шагнал, чөлөөт боодлоос хуримтлуулсан ялимгүй дүн таны Дансаар ирүүлсэн данс хүчингүй болно.
бидний бүх үзэмжээр бүх давуу талыг хүчингүй болгож, Дансаар хийх дансны хувьд бүх хадгаламж (буцалтгүй хоосноос ялимгүй бага дүнг) буцаан олгож, холбогдох дансны хуулбараас буцаан аваагүй хэмжээгээр буцаан олгож болно. Таны Давхардсан дансны талаар бидэнд буцааж олгож болно. Таны дансуудаас бусад дансуудаас (бусад Давхар данс орно) буцааж өгч болно; эсвэл
Бид бүх талаараа, Давхар дансны ашиглалтыг хүчин төгөлдөр гэж тооцохыг зөвшөөрч болох бөгөөд аль тохиолдолд бүх хохирол, гадуурх дансанд Та дансаар дамжуулан хадгалж болно.

Таны тодорхойлолтыг баталгаажуулах; МӨНГӨ НӨЛӨӨЛӨХ ШААРДЛАГА
Та үүнийг баталж байна:
Таны акаунтыг нээх үед таны нийлүүлсэн нэр, хаяг зөв байна; болон
Та өөрийн дансандаа хэдийд ч хадгалж буй мөнгийг тань эзэмшдэг.
Ашиглах нөхцлүүдийг зөвшөөрснөөр бид эдгээр баримтуудыг баталгаажуулахын тулд бид өөрсдөө шаардаж болох эсвэл шаардлагатай үед гуравдагч этгээдэд (тухайлбал, зохицуулагч байгууллагуудад) шаардлагатай үед ийм шалгалтыг хийхийг бид танд зөвшөөрдөг (" Шалгах "). Бид таны хүсэлтээр, таны өгсөн Таны өгсөн аливаа мэдээллүүд, тухайлбал, Таны дансанд хийсэн аливаа хадгаламжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөх шаардлагатай байж болно.
Бид ямар нэгэн шалгалт хийдэг хэдий ч бид таны данснаас мөнгө авах, / эсвэл Вэбсайтын бүх буюу зарим хэсэгт нэвтрэхээс сэргийлж болно. Бид заримдаа зохицуулах, аюулгүй байдал болон бизнесийн бусад шалтгаанаар чекийг дахин шалгаж байхыг анхаарна уу. Хэрэв иймэрхүү хязгаарлалтууд нь танд асуудал үүсгэж байгаа бол Хэрэглэгчийн Үйлчилгээнд хандана уу.
Зарим тохиолдолд бид тантай холбоо барьж, Чекийг бөглөхийн тулд цаашид бидэнд шууд мэдээллээр хангахыг Танаас хүсч болно. Энэ зорилгоор бид танай улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нотариатаар баталгаажуулсан үнэмлэх эсхүл түүнтэй адилтгах баталгаажуулсан үнэмлэх өгөхийг шаардах эрхтэй болно. Үүнд таны хаяг, хэрэглээний үнэт цаас, банкны тодорхойлолт, банкны тодорхойлолт болон банкны лавлагаа. Ийм мэдээллийг таны сэтгэл ханамжид хүргэх хүртэл бид таны дансаар Данстай холбоотой ямар нэг үйл ажиллагааг зогсоож болзошгүй юмуу эсвэл таны санаатайгаар буруу мэдээлэл өгсөн гэж бодитойгоор үнэлж магадгүй гэж үзвэл доорх дансанд Бидний дансыг хаах.
Энэ нь вебсайтыг ашиглахад холбогдох настан хүмүүст гэмт хэрэг байж болох юм. Хэрэв таныг Холбоотой Нас гэдгийг баталгаажуулж чадахгүй бол бид Таны Нөхцөл Нас гэдгийг баталгаажуулж чадна. Дараа нь таныг бидэнтэй мөрийтэй тоглоом тоглох эсвэл тоглоомын гүйлгээ хийлгэх үед Дараагаар нь Холбогдох нас дор байсан гэж нотолсон бол:
Таны данс хаагдах болно;
Таны насанд хүрсэн хойноо хийсэн бүх ажил гүйлгээг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцож, Таны хадгалуулсан бүх хөрөнгийг буцаан олгож, боломжтой тохиолдолд боломжтой хөрөнгийг хуримтлуулахад ашиглах төлбөрийн аргаар буцаана;
Таны хамаарах Нөхөрлөлийн үед хийсэн аливаа ордыг Та буцааж өгөх болно; болон
Таны хамаарах хугацааны туршид хуримтлуулсан аливаа ялалт таныг татан авах болно (мөн 5.5.3-ийн дагуу эргэж ирсэн аливаа хадгаламжийн дүнгээс хасч болно. Та хүссэн үедээ буцааж өгөх болно. Таны данснаас хасагдсан.

USERNAME, PASSWORD, PIN болон CUSTOMER INFORMATION
Акаунтаа нээсэний дараа, та өөрийн хэрэглэгчийн нэр, нууц үг болон / эсвэл дансны дугаарыг өөр хэн нэгэнтэй задлахаас зайлсхийх бүх боломжит алхмуудыг хийх ёстой. Үүнд аюулгүй байдлын програм хангамжийг таны компьютерт татаж авахыг баталгаажуулах.
Таны нэр, нууц үгс болон / эсвэл дансны дугаарыг хаана нэвтэрсэн бүхий л ажил гүйлгээ Таны зөвшөөрсөн эсэхээс үл хамааран хүчин төгөлдөр гэж тооцогддог бөгөөд бид таны хэрэглэгчийн нэр, нууц үг, эсвэл нууц үгийг задлахад ямар нэг нэхэмжлэл гарахгүй болно. дансны дугаарыг өөр хэн нэгэнд (санаатайгаар болон санамсаргүйгээр) хэрэглэнэ.
Хэрэв та Бүртгэлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг алдсан эсвэл мартсан бол, иймэрхүү мэдээлэл нь зөвшөөрөлгүй гуравдагч этгээдэд мэдэгдэх шалтгаан байгаа бол Хэрэглэгчийн Үйлчилгээгээр дамжуулан орлуулахын тулд бидэнтэй холбоо барина уу. Вэбсайтын Тусламжийн хэсэгээс олж болно. .

Таны данснаас хажуу тийш хандах болон цуцлах
Хэрэв та Үйлчилгээнд оролцохыг хүсч байгаа бол, Та данс эзэмшигчийн данс буюу эх үүсвэрээс Өөрийн дансанд хадгалуулах ёстой. Ийм мөнгө нь (5-р зүйлийн дагуу) байж болох тул Тооцоо хийх эсвэл тоглоом тоглохыг Та ашиглах боломжтой болно. Хөрөнгийг яаж хадгалах, татах, шилжүүлэх тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг Вэбсайтын Тусламжийн хэсгийн Веб хуудаснаас олж болно. Хэрэв Та данс эзэмшигчийн хувьд биш төлбөрийн аргыг ашиглавал, аливаа дансанд Данс руу данс нээлгэх эрхийг хүчингүй болгодог (мөн тухайн ордоос үүссэн аливаа давуу талыг хүчин төгөлдөр бус гэж үзэх) .
Бодит бүх мөнгөн хадгаламжийг 1 хугацаанаас өмнө гаргах боломжтой байх ёстой. Жишээ нь: Хэрвээ та € 20 хадгалж байгаа бол та хүссэн үедээ € 20-ийн төлбөрийг авах ёстой. VIP Stakes нь дансны гүйлгээний дүнтэй тэнцүү буюу түүнээс их мөнгө зарцуулсан хэмжээнээс илүү гарсан тохиолдолд тоглогч хүссэн хүсэлт гаргах тохиолдолд 10% -ийн хураамж төлөх эрхтэй.
Бүх идэвхтэй урамшуулал болон урамшууллын сангаас урамшуулал авах эсвэл ялалт авахыг хүссэн тохиолдолд таны данснаас хасагдана.
Та цаашид төлбөрөө буцааж төлөх, буцаах, эсвэл ямар нэгэн төлбөрийг таны дансанд шилжүүлэхгүй байхыг зөвшөөрч, ямар ч тохиолдолд буцааж төлөх, нөхөн төлөх, нөхөн төлбөр хийх тохиолдолд бидэнд учруулсан аливаа зардлыг нөхөн төлөх болно. Эргэлзээтэй байдлаас зайлсхийхийн тулд Таны дансыг Та банкинд данс болгон ашиглахгүй бөгөөд бид бооцоот буюу тоглоомын үйл ажиллагааны талаархи таны дансанд байршуулах, шилжүүлэх талаар мэдэж байх ёстой. Бид захиргааны хариуцлагаас чөлөөлөгдөх бид энэ дансыг хаах эсвэл зогсоохгүй).
Таны данс нь банкны данс биш бөгөөд иймээс аливаа хадгаламж, банкны даатгалын тогтолцоо эсвэл бусад ижил төстэй даатгалын тогтолцоонд даатгуулсан, баталгаатай, ивээн тэтгэсэн эсвэл өөрөөр хамгаалагдаагүй болно. Таны дансанд бидэнтэй хадгалсан аливаа мөнгө сонирхол татагдахгүй. Бидэнтэй цуг ирдэг мөнгөн хөрөнгүүд нь Та болон таны хүссэн бусад хүмүүст итгэх итгэлийн дансаа хадгалж байгаа VIP Stakes буюу өөр нэг HighWeb Ventures NV компаний нэр дээр банкны ердийн данс, эсвэл escrow данс эзэмшдэг. Ийм учраас бидний төлбөрийн чадваргүй болсон тохиолдолд Та ийм дансанд Танд итгэх итгэлийн талаархи мөнгөн хөрөнгийг нэхэмжилэх эрхтэй боловч, ямар ч хууль ёсны баталгааны тогтолцооны дагуу хамгаалалт байхгүй болно.
Бид таны дансанд ямар нэгэн эерэг үлдэгдлийг Тодруулбал, "HighWeb Ventures NV" -д (аливаа Ашиглалтын Нөхцөлийг зөрчсөн эсэхээс үл хамаарч) 4.7 (Хосолмол данс) -ын дагуу Xnet (Татгалзах, хууран мэхлэх, залилан болон эрүүгийн үйл ажиллагаа) эсвэл 12 зүйлийн (алдаа эсвэл үл тоомсорлолын) хэсэгт заасны дагуу (ямар ч хязгаарлалтгүйгээр) тохиролцохыг хориглоно.
Орон нутгийн хууль, татвар эсвэл бусад эрх бүхий байгууллагаас шаардсан хэмжээнд Та Үйлчилгээ үзүүлэгчээс авсан ялалт, алдагдлыг тайлагнах үүрэгтэй.
Та өөрийн дансан дахь хадгаламжийн хязгаарыг аль нэг өдөр хадгалж болно. Таны хязгаарыг нэмэгдүүлэхийг хүсч буй 24 цагийн мэдэгдэлгүйгээр энэхүү хязгаарыг нэмэгдүүлж болохгүй, ийм тохиолдолд нэмэгдэл хүсэх хүсэлтээс чинь хойш хорин дөрвөн цаг өнгөрсний дараа нэмэгдэнэ. Хадгаламжийн хязгаарыг хэрхэн тогтоох талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Хэрэглэгчийн үйлчилгээнд хандана уу эсвэл (Таны данс Вэбсайтанд байгаа) Вэбсайтаар дамжуулан хязгаарыг үүсгэх боломжтой. Дараа нь Account Details-г шинэчлэх. Таны хадгаламжийн хязгаарыг баталгаажуулсан аливаа бууралт шууд нөлөөтэй болно.
13-ийн (Таны данс хаагдах гэх мэт) зүйлийн дагуу, Та өөрийн данснаас хөрөнгөө хэдийд ч татан авахыг хүсч болно:
Таны дансанд хийгдсэн бүх төлбөрийг баталгаажуулсан гэж баталгаажуулсан бөгөөд буцаах, буцаах эсвэл өөрөөр цуцлаагүй;
Дээрх 5-д дурьдсан аливаа шалгалтыг бидэнтэй бүрэн дүүрэн биелүүлсэн; болон
Та өөрийн дансандаа хамаарах бусад татгалзах нөхцөлийг дагаж мөрдсөн (жишээлбэл, холбогдох Bonus нөхцөл).
Нэг удаагийн төлбөрийн доод хэмжээ 25 EUR / USD байна.
Таны бидэнд олгосон аливаа зардлыг Та бидэнд Хуульд хэрхэн шилжүүлэх талаар хангалттай мэдээлэл өгч байгаа тохиолдолд бид 7.7-р зүйлийн дагуу холбогдох хөрөнгийг буцаан олгох болно. (Хассан төлбөрийг хассан эсвэл хасах шаардлагатай бусад дүн Таны хүссэн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөхийн тулд таны татан буугдсанаас).
Бид төлбөрийн арга, төлбөрөө төлөх валютын талаар Таны хүсэлтийг хүлээн авахыг хичээх болно. Гэхдээ энэ нь баталгаатай биш юм. Тиймээс бид өөр өөр төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчид, банкны төсөл эсвэл утас шилжүүлэх гэх мэт Танд хүссэн хүсэлтээсээ өөр төлбөрийн аргаар төлбөрөө төлж, төлбөрөө төлж болно. (Төлбөрийн аргуудтай холбоотой аливаа төлбөрийг Төлбөрийн онооноос авах Төлбөр Вэбсайт). Үүний адилаар, таны гарах валют нь Таны хадгаламжийг хийсэн эсвэл таны хүссэн бусад мөнгөн тэмдэгт биш байж болох бөгөөд таны хадгаламжийг өөр валютуудын хооронд хөрвүүлэх шаардлагатай нөхцөлд байж болох юм. Бидэнтэй адил Вэбсайтын Тусламжийн таблет дээр бичсэн болно.
Бид 7.3-д заасан хэрэглэгчийн дансанд болон / эсвэл Эскроу дансны дансанд мөнгөний данс эзэмших болно. Тиймээс, Ашиглагдах нөхцөл дэх заалтуудыг үл харгалзан бид таны мөнгөөр ​​итгэмжлэгдсэн байх болно, ийм заалт нь VIP гадаснууд (эсвэл бусад HighWeb Ventures NV компанид хамаарах аливаа үүрэг хариуцлага үүсгэх эсвэл бий болгохгүй) Таны өр төлбөрийн адилаар Танд мөнгө өгнө.
Идэвхигүй дансны төлбөр. Хэрэв та өөрийн Акаунтаа бооцоот эсвэл тоглоомын зориулалтаар ашиглахгүй, хадгаламж, шилжүүлэг, шилжүүлэг хийх, эсвэл бусад тохиолдолд идэвхгүй бол 24-ийн дараалсан сарын туршид "Идэвхигүй данс" байх болно. Бүх идэвхгүй акаунтууд нь идэвхигүй дансны төлбөр авах бөгөөд вэбсайтын Тусламжийн хэсэгээс олж болно. Таны данснаас идэвхгүй данс нээлгэх үед бид танд мэдэгдэх болно, үүнээс доошгүй хоногийн өмнө идэвхгүй дансны төлбөрийг хасахаас өмнө 14 хоногийн дараа мэдэгдэнэ.
Энэ вэбсайтаар долоо хоног тутам хамгийн их ялалт бол € 10,000 буюу валюттай тэнцэх юм. Бидний бичгээр тусгайлан зөвшөөрөөгүй л бол, Тоглогч 10,000 данснаасаа 30-ийн аль нэг өдрийн данснаасаа хасч болно.

WEBSITE-ийн эрх зүйн хэрэглээ
Вэбсайтаар дамжуулан эсвэл Вэбсайтаар дамжуулан аливаа үйлчилгээг ашиглах, ашиглах нь зарим оронд буюу зарим орны иргэд эсвэл зарим оронд хуулийн этгээдийн хувьд хууль ёсны биш юм. Вэбсайтаар Туслах цахим хуудсанд жагсаасан АНУ-ын болон тэдгээрийн нутаг дэвсгэрийг багтаасан эдгээр үйл ажиллагаа нь хууль бус, хууль бусаар үйлдэгддэг улс орнуудын этгээдэд зориулж бооцоот, тоглоом тоглох, эсвэл бусад зорилгоор ашиглахыг Вэбсайтнаас хүсэхгүй байна. Вэбсайт нь тухайн улсад нэвтрэх боломжтой, эсвэл тухайн орны албан ёсны хэл дээр гарч ирснийг нь Вэбсайтыг нэвтрүүлэх болон ашиглахтай холбоотой хууль ёсны буюу өөрөөр хэлбэл төлөөлөгчид буюу баталгаагаар илэрхийлэх ёсгүй. Таны данснаас авсан аливаа ялалт эсвэл хадгаламжийн данс нээлгэх. Вэбсайтын бэлэн байдал нь аливаа үйл ажиллагаа явуулахыг хуулиар хориглодог аливаа хууль тогтоомжийн хүрээнд бооцоот тоглоом, тоглоом, бусад үйлчилгээг ашиглах буюу захиалах зориулалтаар бидэнд санал болгох, захиалах, урилга өгөхгүй.
Таны байгаа байршилд хамаарах хуулийг тодорхойлох нь Таны үүрэг хариуцлага юм. Та өөрийн дансыг нээх, эсвэл Вэбсайтыг ашиглан өөрийн эрх мэдэлд шилжүүлэх эрхтэй байх ёстой гэдгийг баталгаажуулах ёстой.
Хэрэв та Вэбсайтыг ашиглах нь хууль ёсны бус бол Монгол Улсад байнга оршин суудаг бол бид таны дансыг хаах эрхтэй болно. Энэ тохиолдолд хаах гэж буй дансны үлдэгдэл Үүнийг хийх боломжтой болмогцоо Танд буцааж өгнө.
Хууль эрхзүйн зохицуулалтуудаас шалтгаалан VIP казино тоглоомууд дараах бүс нутгаас тоглогчдод хүрч чадахгүй: Беларус, Франц, Унгар, Латви, Литва, Португал, Сингапур, Нидерландын Вант Улс (Нидерланд, Куракао, Аруба, Бониа, Саба, Статиа болон St Martin), Турк, Украйн, Их Британи, АНУ. VIP гадаснууд дээр тавигдсан програм хангамжийн олон янзын үйлчилгээ үзүүлэгчдийн дийлэнх нь тоглоомын сангуудын заримыг нэмэлт улсуудад ашиглах боломжгүй байж болох юм:
'Казино' лавлах:

1 × 2 Тоглоомын тоглоомууд - Австрали, Кукакао, Франц, Иран, Ирак, Нидерланд, АНУ.

Бельги, Кайманы арлууд, Иран, Ирак, Израиль, Хойд Солонгос, Саудын Араб, Сингапур, Их Британи, АНУ, АНУ-ын Виржин Арлууд, АНУ-ын жижиг арлууд, Гуам, Пуго Рико, Марианас арал, Америкийн Самоа, Ватикан хот.

ELK Studios тоглоомууд - Афганистан, Алжир, Ангол, Австрали, Босни ба Герцеговина, Канад, Крым муж, Куба, Ардчилсан Солонгос, Эквадор, Гайана, Иран, Ирак, Лаос, Мьянмар, Панам, Сири, Америкийн Нэгдсэн Улс, түүний нутаг дэвсгэр, өмч хөрөнгө, Уганда, Вануату, Йемен.

Endorphina тоглоомууд - Австрали.

HABANERO тоглоомууд - Кипр, Франц, Филиппин, Сингапур, Өмнөд Африк, Тайвань, Их Британи, АНУ.

iSoftBet тоглоомууд - Афганистан, Антигуа ба Барбуда, Бельги, Куба, Дани, Франц, Полинез, Иран, Ирак, Израиль, Итали, Лихтештейнт, Литва, Люксембург, Макао, Нидерланд Антилес, Португал, Румын, Испани, Судан, Сири Хаант улс, АНУ.

Microgaming тоглоомууд - Австрали, Бельги, Дани, Франц, Итали, Сингапур, Өмнөд Африк, Испани, Их Британи, АНУ. Түүнчлэн Туркийн тусгай зөвшөөрөлтэй брэнд тоглоом, дэвшилтэт технологийг хааж байна.

Ноён Слотти тоглоомууд - Литва, АНУ.

Олон талт тоглоомууд - Австрали, Бахама, Бельги, Кайманы арлууд, Чех, Дани, Франц, Унгар, Иран, Ирак, Израиль, Итали, Хойд Солонгос, Польш, Саудын Араб, Сингапур, Испани, Турк, Их Британи, АНУ, Ватикан Хот.

NetEnt тоглоомууд - Афганистан, Албани, Алжир, Ангол, Австрали, Бельги, Болгар, Камбож, Канад, Дани, Эквадор, Эстони, Франц, Гайана, Хонг Конг, Индонези, Иран, Ирак, Израйль, Итали, Кувейт, Лаос, Литва, Мехико, Мьянмар, Намиби, Никарагуа, Хойд Солонгос, Пакистан, Панам, Папуа Шинэ Гвиней, Филиппин, Португал, Румын, Сингапур, Өмнөд Солонгос, Испани, Судан, Сири, Тайвань, Уганда, Их Британи, Zimbabwe.

Дараагийн Ген Тоглоомууд - Афганистан, Алжир, Ангол, Австрали, Босни ба Герцеговина, Канад, Крым бүс, Куба, Ардчилсан Солонгос, Эквадор, Гайана, Иран, Ирак, Лаос, Мьянмар, Панам, Сири, Америкийн Нэгдсэн Улс, түүний нутаг дэвсгэр, өмч хөрөнгө, Уганда, Вануату, Йемен.

Playson тоглоомууд - Австрали.

Прагматик тоглох тоглоомууд - Австрали, Дани, Франц, Гибралтар, Израиль, Итали, Румын, Швед, Украйн, Их Британи, АНУ.

VGS (BetConstruct) тоглоомууд - 8.4-р зүйлд дурдсан хязгаарлалтуудыг хэрэглэнэ.

Zeus Play: Дани, Франц, Итали, Португал, Испани, Их Британи.
'Амьд Казино 1' лавлах - Аргентин, Австрали, Бельги, Болгар, Чех, Дани, Франц, Герман, Унгар, Ирланд, Итали, Нидерланд, Нидерланд Антилол, Польш, Португал, Испани, Их Британи, АНУ.

'Live Casino' лавлах - Аргентин, Австрали, Бельги, Канад, Дани, Франц, Итали, Сингапур, Өмнөд Африк, Испани, Турк, Их Британи, АНУ.
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭТГЭХ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ҮҮРЭГ
Бооцоо хийх буюу Үйлчилгээнд хандахын тулд Тусламжийн таб дээр зааварчилгааг дагах ёстой.
Үйлчилгээгээ ашигладаг аливаа үл хөдлөх хөрөнгө эсвэл үүнтэй төстэй ажил гүйлгээний дэлгэрэнгүй мэдээллийг ("Гүйлгээ") дараах байдлаар зөвөөр баталгаажуулах үүрэгтэй. Үүнд:
холбогдох Варитийн Дүрэм буюу Тоглуулах Дүрмүүдийн дагуу Вэбсайтыг (шууд буюу програм эсвэл бусад замаар) ашиглах үед; болон
Таны дансны гүйлгээний түүхийг Вэбсайт дахь Миний данс дээр дарж, эсвэл Хэрэглэгчийн Үйлчилгээгээр дамжуулан (бичгээр мэдэгдэл хүлээн авахаас татгалзаж болно) ашиглан дамжуулан танд хандаж болно.
Бид таны хүсэлтээр ямар ч үед хүссэн аливаа гүйлгээний бүх хэсгийг буюу хэсэгчлэн татгалзах эрхтэй болно. Таны 9.2-ын дагуу зохих баталгаажуулалтыг (бидэнд өөрөөр хүлээн авсан бол) Таны дансанд хийгдэх гүйлгээг хүлээн авахгүй. Хэрэв Та Transaction амжилттай хүлээн зөвшөөрөгдсөн эсэх талаар эргэлзэж байгаа бол Харилцагчийн үйлчилгээнд хандах хэрэгтэй.
Нэг гүйлгээ хүлээн авсны дараа бид өөрөөр тохиролцоогүй бол гүйлгээг цуцлах боломжгүй.
Бид таны үзэмжээр (мөн Та аль аль нь ч, бид ямар ч шударга бус давуу тал олж авсан), холбогдох үйл явдал эхэлсэн хэдий ч бооцоо хүлээн авахаар сонгож болно. Тоглоомын хувьд холбогдох дүрмүүд нь биднийг цаашдын ямар ч гаднаас хүлээн авахгүй цэгийг тогтооно.
5 (Таны таних тэмдэглэгээ), 12 (Collusion, Cheating, залилан болон Эрүүгийн үйл ажиллагаа) эсвэл 19-р зүйлийн (Алдаа буюу үл тоомсорлол) -д заасан заалтуудын дагуу хийгдэх гүйлгээг хүчингүй болгох буюу өөрчлөх боломжтой.

АЖИГЛАЛТ, ЗОРИУЛАХ ЗААВАР
Та үйлчилгээнд цахим хэлбэрээр хандаж байгаа бол Та дараах зүйлсийг мэдэж байх ёстой:
Бооцоо тавих эсвэл тоглоом тоглоход зориулсан Вэбсайтаа ашиглахтай холбоотойгоор:
Та бусдын ашиглаж буй тоног төхөөрөмжөөс удаан байгаа холболт буюу тоног төхөөрөмж хэрэглэж болох бөгөөд энэ нь Вэбсайтаар дамжуулан санал болгож буй чухал үйл явдалд нөлөөлж болзошгүй;
Та 18 (IT Failure) зүйлийн дагуу шийдвэрлэх системийн алдаа, алдаа, алдаа буюу үйлчилгээний тасалдлыг мэдэж болно;
Вэбсайтаар санал болгож буй үйл явдал буюу тоглоом бүрийн Тоглуулах дүрмийг боломжтой бөгөөд Вэбсайтаар дамжуулан үзүүлж буй үйлчилгээг ашиглахаас өмнө Та анхаарч үзэх ёстой; мөн Таны Үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой "Хэрэв та" гүйлт "үйл явдлын төлөө тэмцэж байгаа бол, Та холбогдох цагтаа хамгийн сүүлийн үеийн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр хангагдаж эсвэл үзэх боломжгүй байж болно. холбогдох үйл явдал. "Гүйлт" -тэй холбоотой аливаа мэдээллийг дамжуулах хугацааг хойшлуулсны улмаас танд учирсан хохирол, зардлын талаар Та хариуцлага хүлээхгүй болно.

SPORTSBOOK
Эдгээр дүрмүүд нь өөрсдийгөө болон гишүүдийн хооронд тохиролцдог. Бидэнтэй хамт бүртгүүлэхийн тулд эдгээр дүрмийг хүлээн зөвшөөрч байгаа болно.
Гишүүд нь холбоо барих болон төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг байнга хангах үүрэгтэй.
Бид 18-аас дээш настай хүмүүсээс бетоныг хүлээн аваад, ямар ч үед наснаас нь нотолгоо хүсч болно. Гишүүд ийм нотолгоо иртэл тэдний дансыг түр хааж болно.
Гишүүд бүхий л цаг үеийн туршид эмзэг нарийн мэдээллийг хадгалах ёстой. Хэрэв та нар дэлгэрэнгүй мэдээллийг нууцлах боломжгүй гэдэгт итгэж байвал та ямар нэгэн бүртгэлийн үйл ажиллагаа таны үүрэг хариуцлага тул та яаралтай мэдэгдэх ёстой.
Хадгалагдсан болон батлагдсан бетоныг өөрчилж болохгүй.
Гишүүд орон нутагтаа бооцоо тавихыг зөвшөөрсөн байх ёстой.
Гишүүд зөвхөн манай вебсайт дээр зөвхөн бооцоо тавих боломжтой. Өөр ямар нэгэн аргаар бооцоо тавихыг зөвшөөрөхгүй.
Бооцоо эсвэл бооцооны аль нэг хэсгийг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр мэдэгдэл хүлээн авахаас өмнө аль ч үед татгалзаж, татгалзаж болно.
Бид аливаа төрлийн хууран мэхлэх үйлдлээс сэргийлэхийн тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авах болно. Борлуулагчид нь биднийг залилан мэхлэх байдлаар бооцоо тавихыг олсон аливаа гишүүд эсвэл бүлгийн гишүүд нь дансаа түр зогсоох, бетон төлбөрийг төлөх эсэхийг үл тоомсорлодог.
Бооцоо хийхэд хангалттай мөнгө байхгүй үед бид хүлээн зөвшөөрсөн боодлыг хүчингүй болгож болно. Төлбөрийн процессороор дараа нь төлбөрийг цуцалснаар төлбөрийг цуцална.
Гишүүний дансанд алдсан аливаа санг бидэнд нэн даруй мэдэгдэх ёстой. Ийм сангаас үүссэн аливаа ялалт нь биднээс татгалзаж, буцаан авах болно.
Эдгээр нөхцлүүд нь англи хэл дээр гардаг. Бусад хэл дээрх Нөхцөл, нөхцөл хоёрын аль нь хоёуланд нь тодроогүй тохиолдолд англи хэл дээрх хувилбарыг дагаж мөрдөнө.
Олон бүртгэлийг зөвшөөрөхгүй. Бид бүх бооцоог хүчингүй болгох эрхтэй бөгөөд давхардсан бүх акаунтыг хаах эрхтэй болно.
Борлуулалтыг зарлаж эхлэх цаг хүртэл байрлуулж болно. Аль нэг тоглолт эхлэхээс хойш байрлуулсан, хүлээн зөвшөөрсөн аливаа хөшүүргийг гүйгч бус гэж үзнэ.
Өөр нэг нөлөөлөлд өртсөн эсвэл нөлөөлөлд өртсөн үйл явдлын хүрээнд өөр өөр сонгон шалгаруулах арга хэмжээ авахыг хүлээн зөвшөөрөхгүй бөгөөд тохиолдлоор хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдлоос татгалзана.
'Бэтс' нь төлбөрийн хуудсан дээр байрлуулсан дарааллаар төлбөрийг нь хийгдэж дуустал төлбөрийг гаргана. Борлуулах буюу үргэлжлүүлэхийн тулд эдгээр сангууд нь хангалтгүй байгаа тохиолдолд тухайн сонгон шалгаруулалтын дүнг бэлэн мөнгөний хэмжээгээр тохируулна.
Бид цаг үргэлж нарийвчлалыг хадгалахын тулд шаргуу ажилладаг боловч заримдаа алдаа гардаг. Ийм алдааг бид хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд үнэ нь нөлөөлж байгаа тохиолдолд ийм бүх тохиолдолд хүчин төгөлдөр бус болно.
Манай вэбсайт эсвэл холбогдох агууламж, ашиглалт, дамжуулалт удаашрах, тасалдал, өгөгдлийн алдагдал / авлига, шугам / холболтын алдаа, вэбсайт буюу холбогдох агуулгыг буруугаар ашиглах зэрэг алдаа / вэбсайт эсвэл холбогдох контент дээр орхигдсон зүйлс.
Энэ вэбсайтаар нэг өдөрт нэг гишүүний хамгийн их хожим нь € 10000 буюу валюттай тэнцүү байна.
Бооцооны доод хэмжээ € 0.10 байна.
Нэг үйл явдлын хамгийн их бооцооны хэмжээ нь € 100.00 буюу бусад валютуудтай тэнцүү байна.
Бид ганц бие дээр санал болгодогоосоо илүү зарим бооцооны төрлөөр бага зэрэг санал болгож болно.
Гишүүд нь бүх гүйлгээ, тоглоомын дүрмүүд, цуцлалтын дүрмүүд болон төлбөрийн үйлчилгээг ирээдүйд лавлагаа болгон хадгалахыг зөвлөж байна.
Борлогдож, түүнийг хүлээн авсныг баталсны дараа идэвхтэй гэж үздэг.
Вэбсайт дахь бүх мэдээллийг үнэн зөв байлгахын тулд бүх хүчин чармайлт гаргадаг бөгөөд зөвхөн хөтөч болгон ашиглах ёстой. Бид үйл явдлын нарийвчилсан алдаануудыг хариуцах боломжгүй. Гишүүд ийм нөхцөлд betting settlement-ын дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахын тулд Борлуулалтын Дүрмүүдээс зөвлөгөө авахыг зөвлөж байна.
Гишүүд өөрсдийн дансанд амжилттай нэмсэн даруйдаа бооцоо тавьж болно.
Гишүүд зар сурталчилгааны зорилгоор нэр, нэр, оршин суугаа улс орны нэрийг ашиглаж болно. Бусад бүх тохиолдолд гишүүдийн мэдээлэл нууц байх болно.
Дараа нь цуцалсан үйл явдлын талаархи хуримтлагдсан сангууд нь буцаана.
Гишүүний санал нь нэг хүнд ногдох, гэр бүл, хаяг, и-мэйл, утасны дугаар, төлбөрийн дансны дугаар, компьютер зэргээр хязгаарлагддаг. Бид аль ч гишүүн, бүлгийн саналаас татгалзах эрхтэй.
Гишүүний данс нь таны нэр болон хувийн мэдээллийг агуулсан өвөрмөц гэж тооцогддог бөгөөд таны хэрэглэж болно. Үүнийг ямар ч нөхцөлд давхар хуулж болохгүй. Давхардсан дансуудын хувьд бид ийм акаунтыг хааж болно:
Бүх урамшуулал, чөлөөт бооцоо болон ялалтыг хүчингүй болгох
Бүх хадгаламжийг буцаан олгохгүй
Бусад давхар дансаас өөр ямар ч санг буцааж авах
Буруу үнэ дээр тавьсан бооцооны хувьд, бетон хэвээр байх боловч шинэчилсэн үнээр тооцогдоно.
Баярын үлдэгдэл, бодит мөнгөний тэнцвэрийг хоёуланг нь эзэмшсэн гишүүд нь бодит мөнгөний санг эхлээд ашиглах болно. Бонусын урамшуулал, урамшууллын аль нэгийг нэмсэн тохиолдолд 2x-ийн шаардлагыг биелүүлэхийн өмнө казино руу шилжүүлсэн тохиолдолд хүчингүйд тооцогдох урамшуулал болон холбоотой ялалтад хүргэсэн шагнал урамшууллын оролдлого гэж тооцогдоно.
Ямар ч шагнал урамшуулал нь биднийг урамшуулал болон гишүүний данснаас авсан шагналыг буцаан олгох болно.
Эдгээр нөхцөлүүд нь үе үе шинэчлэгдэж байх бөгөөд эдгээр шинэчлэлтүүдийг тогтмол шалгаж байх нь гишүүдийн үүрэг хариуцлага юм.

ХАМГААЛАХ, ХӨДӨЛГӨӨН, БАТЛАХ, ЭРҮҮЛ МЭНД
Үйлчилгээнд хамаарах дараахь (эсвэл тэдгээрийн аль нэг нь):
- урамшуулал болон бусад урамшуулалыг урвуулан ашиглах; ба / эсвэл
- гаднын шударга бус хүчин зүйлс, эсвэл нөлөөлөл (ихэвчлэн хууран мэхэлсэн гэх мэт); ба / эсвэл
- шударга бус давуу талыг ашиглах (12.5.3-р зүйлд тодорхойлсноор);
- Давхар данс нээх; ба / эсвэл
- Хууран мэхлэх үйлдэл буюу эрүүгийн хэрэг үйлдэхийг (12.5-д тодорхойлсноор)
- "Хориотой дадал" гэж бүрдүүлж, зөвшөөрөгдөөгүй бөгөөд Хэрэглэх нөхцөлийн материаллаг зөрчилд тооцогдоно. Бид иймэрхүү үйлдлүүдээс сэргийлэх, илрүүлэх, холбогдох бүх тоглогчдыг олж илрүүлэх бүхий л боломжит алхмуудыг хийнэ. Гэхдээ дээр дурьдсанчлан, Хоригдлуудтай холбоотой ямар нэг хохирол, хохирол учирсан тохиолдолд бид хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд энэ талаархи бидний авах аливаа арга хэмжээ нь бидний үзэмжээр шийдэгдэх болно.
Хэрэв та аливаа этгээд Хориглосон аливаа арга хэмжээнд оролцсон гэж сэжиглэж байгаа бол, биднийг имэйлээр илгээх эсвэл Хэрэглэгчийн Үйлчилгээнд утсаар мэдээлэх замаар аль болох түргэн мэдэгдэнэ.
Та Үйлчилгээнд нэвтрэх эсвэл ашиглахтай холбоотойгоор Хориглосон Протоколд ямар нэгэн байдлаар оролцох, оролцох ёсгүйг хүлээн зөвшөөрч байна.
Хэрэв:
Бидэнд Хориглосон Практикт ямар нэгэн хэлбэрээр оролцсон эсвэл холбогдсон байсан гэдэгт итгэх үндэслэлтэй байх ёстой (мөн бидний итгэл үнэмшлийн үндэслэл нь (бид өөрсдийн тоглоомын түншүүд болон бусад ханган нийлүүлэгчид) аливаа залилан, залилан бооцоот тоглоом, тоглоомын салбарт хэрэглэгддэг хуйвалдааныг илрүүлэх практик); эсвэл
Та бооцоот тоглоом тоглох, эсвэл бусад тоглоомуудтай мөрийтэй тоглоом тоглуулах үйлчилгээ үзүүлэгч байрлуулсан бөгөөд аливаа Хориотой дадлага, эсвэл зохисгүй үйлдлийн сэжигтэй гэж үзсэн; эсвэл
Та өөрийн дансанд хийсэн худалдан авалт, хадгаламжуудыг "буцааж төлөх" буюу үгүйсгэсэн гэдгийг бид мэднэ; эсвэл
Та дампуурсан эсвэл дэлхийн аль ч оронд адилхан үйлдэл хийдэг бол (таны дансаа түдгэлзүүлэх, эсвэл цуцлахтай холбоотой) бид таны данс (болон / эсвэл таны эзэмшиж буй бусад данстай холбоотой) HighWeb Ventures NV компанитай) тэнцлийн бүхэл бүтэн хэсгийг хэсэгчлэн эсвэл данснаас хасах эсвэл данснаас хасах аливаа дансанд төвлөрүүлсэн буюу төлбөл зохих аливаа мөнгөн хадгаламж, цалин, урамшуулал, 12.4-д энэ зүйлийн талаар авч үзэх арга хэмжээ. 12.4-д тодорхойлсон эрхүүд нь Таны эсрэг байж болзошгүй бусад эрхийн (бидний нийтийн эрх гэх мэт) эрхийг зөрчөөгүй болно.
Энэ зүйлийн дагуу 12-ийн зорилгоор:
"хууран мэхэлсэн үйлдэл" гэдэг нь Таны эсвэл таны нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэн нэгэн этгээд, эсвэл Таны эсрэг хуйвалдсан аливаа залилан мэхлэлтийг хэлнэ. Үүнд: (a) залилан мэхэлсэн; (b) Та болон таны хүсэж буй тоглоомын адил оролцож, хулгайлагдсан, клонон буюу өөр зөвшөөрөлгүй зээл, дебит карт зэрэг хөрөнгийг эх үүсвэр болгон ашиглах; (в) Та шударга бус давуу тал олохын тулд бусдын төлөө хуйвалдах (шагнал урамшууллын хөтөлбөрүүд эсвэл бидэнд санал болгож буй ижил төстэй урамшуулал орно); (d) хуурамч буюу төөрөгдүүлсэн дансны мэдээллийг бүртгэх аливаа оролдлого; (e) Таны холбогдох аливаа бодит эсвэл оролдлого нь аливаа харъяаллын харьяалал, хууль бус үйлдэл хийсэн, эсвэл биднийг залилан мэхлэх, эсвэл гэрээний болон хууль ёсны аливаа хязгаарлалтаас зайлсхийх зорилготой гэж үзсэн аливаа бодит буюу оролдлогыг Бидний хийсэн үйлдэл нь бидэнд ямар нэгэн хохирол, хор хөнөөл учруулдаг;
"гэмт үйлдэл" гэдэгт хууль бусаар мөнгө угаах болон гэмт хэрэг үйлдэх тухай хуулийн дагуу аливаа гэмт хэрэгт хамаарахгүй. болон
"шударга бус давуу тал" гэдэгт хязгаарлалт тавина:
Үйлчилгээнд хамаарах бидний ашигладаг гуравдагч этгээдийн програм хангамж дахь аливаа алдаа, цоорхой, алдааг мөлжлөгт ашиглах (ямар нэгэн тоглоомын талаархи орно);
автоматжуулсан тоглогчид ('bot'), эсвэл бусад 3rd намын програм хангамж буюу анализын систем; эсвэл
Таны ашиглалт, 18.1-д тодорхойлсон "Алдаа" -ын аль ч тохиолдолд Таны давуу тал болон / эсвэл бид болон бусад сул талын аль алинд нь хамаарна.
11.4-ын дагуу эрхээ эдлэхэд Хориглосон практиктай холбоотойгоор бид өөрсдийн зохицуулалт болон бусад эрх зүйн үүргийг дагаж мөрдөхийн зэрэгцээ Танд шударгаар хандах ийм эрхийг эрхээ хэрэгжүүлэхийн тулд бүхий л хүчин чармайлтуудыг ашиглах болно. бидний бусад үйлчлүүлэгчид.
Бид холбогдох эрх бүхий байгууллагууд, бусад онлайн тоглоомууд, мөрийтэй тоглоомын компаниуд, бусад онлайн үйлчилгээ үзүүлэгчид, банкууд, зээлийн картын компаниуд, цахим төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгчид эсвэл Таны биеийн байцаалт болон бусад Сэжигтэй практикийн талаар мэдээлэх эрхээ мэдэгдэх эрхтэй. Иймэрхүү үйл ажиллагааг бидэнтэй бүрэн шалгах боломжтой.

Таны данс нээлгэх; Ашиглах нэр томъёоны тодорхойлолт
ТАЙЛБАР ба ТОГТВОРТОЙ

Таны дансны үлдэгдэл нь бидэнтэй холбоотой гэдгийг харуулахгүй байхаар зааж өгсөн Та Харилцагчийн үйлчилгээг бидэнтэй холбоо барьж, Таны Акаунтыг хаагаад, Хэрэглээний Нөхцөлийг 24-ээс багагүй хугацааны өмнө мэдэгдэхгүй Үүнийг Вэбсайтын Тусламжийн хэсэгээс олж болно.
Таны акаунтыг хаахыг хүсч байгаагаа илэрхийлсэн; болон
Таны Акаунтыг хаахыг хүссэн шалтгаануудыг, ялангуяа хэрэв Та үүнийг ижил түвшинд ашиглаж байгаа түвшингээс хамааран Та үүнийг хийж байгаа шалтгааныг тодорхойлсон.
Бид таны хүсэлтэнд хариу өгөх болно, Таны данс хаагдахыг батлах бөгөөд ийм хаалтын хүчинтэй хугацааг боломжийн хугацаанд, Таны данснаас бүх үйл ажиллагааг хариуцлагатай байлгах хүртэл бид хариуцлага хүлээх болно. (Ашиглах нөхцөл нь дуусгавар болно).
Та 13.1-ийн дагуу өөрийн дансыг хаахыг хүсч байгаа бол 13.3-ийн дагуу таны дансанд үлдэгдэлгүй үлдэгдлийг буцааж өгнө.
13-ийн дагуу таны данс дуусгавар болсон тохиолдолд бид 13.6-ийн (ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛАЛТ, ЗҮЙЛСТЭЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ дахь дансны үлдэгдэл (a) -д заасны дагуу (12-ийн дагуух эрхээ хязгаарлуулахгүй) , (Б) 21 зүйлийн (Ашиглах нөхцөлийн заалтыг зөрчсөн), (c) Ашиглах нөхцлөөр (шаардлагатай бол 5.4-ийн дагуу), эсхүл (d) хууль эсвэл зохицуулалт.
Таны дансанд үлдэгдэл төлбөрийг эргүүлэн төлөхдөө бид таны данс бүртгэлээр олгосон төлбөрийн ижил аргыг, эсвэл бидэнтэй зүй зохистойгоор сонгож болох бусад төлбөрийн аргыг ашиглана.
Таны Дансаа хаачихсан тохиолдолд бид таныг хүссэн үедээ Акаунтаа дахин нэг дансны дэлгэрэнгүй мэдээллээр дахин нээж болно. Ийм нөхцөл байдалд, Таны данс урьд өмнө нь адил дансны дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй байхын зэрэгцээ дахин нээх, өмнөх аливаа туслалцаа (үүнд хязгаарлагдахгүй, гэх мэт) урамшуулал, эсвэл болзошгүй ялалт) хүчингүй болно.
АНУ-ыг дуусгавар болгох, хүлээлгэх

Бид ямар ч үед (мөн Ашиглах нөхцлүүдэд агуулагдсан бусад заалтуудыг үл харгалзан), Таны бүртгэлийг хааж, Ашиглах нөхцлүүдийг Таны Харилцагчийн мэдээллийг ашиглан бичгээр мэдэгдэх (эсвэл оролдлого) -ийг цуцлах эрхтэй. Бидний зүгээс иймэрхүү үйлдэл дуусгавар болсон тохиолдолд бид Таны хүсэлтийн дагуу аль болох богино хугацаанд 13.7-ийн заалтад хамаарах болно, Таны дансны үлдэгдлийг буцаан олгоно.
Таны дансыг хаагаад Ашиглах нөхцлөөр 12 (Collusion, Cheating, Cheat and Criminal Activity) эсвэл 21 (Ашиглах нөхцлийг зөрчсөн) гэсэн заалтыг цуцлах тохиолдолд таны дансны үлдэгдэл буцаан олгогдохгүй бөгөөд Та бид Таныг ийм хаагдсан өдрөөс эхлэн Таны эсрэг байж болзошгүй аливаа нэхэмжлэлийг (Таны данс, Дансаар орлуулах эсвэл бусад байдлаар) эсэргүүцсэн хэмжээнд хүрэх болно. Таны данс хаагдах, Ашиглах нөхцлийг дуусгавар болгох, эдгээр Ерөнхий зүйлүүдийн 12 эсвэл 21-ийн заалтуудаас бусад тохиолдолд эдгээр үлдэгдэл боодол хүчин төгөлдөр байх бөгөөд таны ашиглалтын нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд зөрчилдөхгүй. ямар нэг байдлаар. Хариуцлагаас зайлсхийхийн тулд бид таны дансанд ямар ч урамшуулал олгохгүй, мөн хаалттай байсан өдрөөс хойш ямар ч болзошгүй хожимдох эрхгүй болно (бид Ашиглах нөхцөл, Таны хүсэлтийн дагуу).
Дараахь зүйл нь Ашиглалтын нөхцөлийг дуусгавар болгох дараахь заалтыг хангасан байх ёстой. Үүнд: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35 болон тайлбарлах зорилгоор шаардлагатай бусад догол мөрүүд үлдэнэ; Ноогдол ашгийн дүрмийн холбогдох хэсгүүд, Нууцлалын бодлого болон Нэмэлт нөхцөлүүдтэй хамт.
АНУ-ыг түдгэлзүүлэх

Бид таны Акаунтыг Ашиглах Нөхцөлөөр тодорхойлсон нөхцөл байдалд түдгэлзүүлэх эрхтэй болно. Таны дансыг түдгэлзүүлсний дараа: (a) биднээр дахин идэвхжүүлсэн өдрийг хүртэл үйл ажиллагаа явуулахгүй (хадгаламж, татан буугдах, бооцоот тоглоом, тоглоом гэх мэт); (b) Данс буюу урамшуулал, болзошгүй ялалтанд данс ноогдуулахгүй; (c) Дансаа түдгэлзүүлэхийг зөвшөөрсөн асуудлыг Ассоциациас боломжийн хэрээр аль болох түргэн шийдвэрлэх үүднээс Ассоциациас аль болох түргэн хугацаанд шийдвэрлэх боломжтой болно.

Үйлчилгээнд хандах, ашиглах, үйлчилгээ үзүүлэх
Та үйлчилгээ авахын тулд ашиглахад шаардлагатай бүх компьютерын тоног төхөөрөмж, холбооны сүлжээ, интернетийн үйлчилгээг нийлүүлэх, засвар үйлчилгээг дангаараа хариуцна. Бидэнд учирсан аливаа хохирол (үйлчилгээ алдагдах, интернет холболт муутай, зурвасын өргөн хангалттай бус гэх мэт) -д учирсан хохирлыг бид ямар ч байдлаар хариуцахгүй болно. Үйлчилгээнд хандахын тулд Та интернет, . Хариуг үл тоомсорлохын тулд VIP гадас нь 3rd намын програм хангамж эсвэл тоног төхөөрөмжтэй нийцэж байгаа эсэх, эсвэл 3rd намын дүн шинжилгээ эсвэл 'Bot' програмуудыг багтаасан XNUMXrd намын програм хангамж, тоног төхөөрөмжтэй нийцэж байгаа эсэх талаар ямар нэг баталгаа өгөхгүй. Үйлчилгээний аль нэг нь тодорхой үр дүнг амлаж байна.
Ямарваа байдлаар Үйлчилгээг Та ямарваа зорилгоор ашиглахыг ямар ч зорилгоор ашиглахгүй, арьс өнгөөр ​​ялгаварлан гадуурхах, хууль бусаар, харгис хэрцгий, хууль бусаар, харгис хэрцгий, өөрөөр хэлбэл гэмт хэрэгт тооцогдохоос өөр арга замаар хэрэглэж болохгүй. Та вэбсайтаар дамжуулан бусад этгээдүүд, бусад хэрэглэгчид, бусад хүмүүсийг доромжилж, заналхийлэх, түрэмгий үг хэлэх, залилан мэхлэх, айлган сүрдүүлэх, дарамтлах, хүчирхийлэлд өртүүлэхгүй байх, эсвэл ийм байдлаар хандах ёсгүй. Аливаа VIP гадаснууд нь бидний үйлчилгээ, хэрэглэгчийн үйлчилгээ, эсвэл тусламжийн аливаа функцийг танд үзүүлэхэд ашигладаг байсан.
Та Вэбсайтыг зөвхөн хувийн үзвэрийн үйлчилгээнд ашиглах ёстой бөгөөд Вэбсайт болон түүний аль ч хэсгийг Вэбсайт болон түүний аль нэг хэсгийг ашиглахыг зөвшөөрөхгүй, түүнчлэн холбоос үүсгэх зэрэг тодорхой хэлбэрээр ашиглахыг зөвшөөрөхгүй.
Та Вэбсайтанд байршуулсан аливаа агуулгын хувьд ("Uploaded Content") агуулгаараа хариуцлага хүлээх болно.
Та Uploaded Content контентын хувьд шаардлагатай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, лиценз, зөвшөөрлийг Вэбсайт дахь Байршуулсан Агуулга нь хуулбарлах, зохиогчийн эрх, худалдааны тэмдэг, нууц мэдээлэл буюу бусад оюуны өмчийн аливаа эрхийг зөрчихгүй байх гуравдагч этгээд;
Uploaded Content нь 14.2-ийн заалтыг зөрчсөн аливаа материалыг агуулаагүй, эсхүл 14.3-ийн заалтыг зөрчсөн аливаа кодыг агуулахгүй;
Uploaded Content нь бүх хууль тогтоомж (ялангуяа, өгөгдөл хамгаалах, хувийн нууцтай холбоотой) хамаарах болно; болон
VIP гадаснууд нь Uploaded Content-г ашиглахыг лицензээр ашиглах эрхтэй.
Вэбсайтаас Та татаж авсан аливаа материал (16-ын дагуух Програм хангамжаас бусад) -г бүхэлд нь өөрийн эрсдлээр татан авч татаж авах бөгөөд ийм татан авалтын улмаас өгөгдөл алдагдах, бусад хохирол учруулахаар VIP гадаснууд хариуцлага хүлээхгүй.
Үйлчилгээг Таны ашиглалт 14.2, 14.3, 14.4 эсвэл 14.5-ийн заалтыг зөрчсөн гэдэгт бид итгэлтэй байгаа бол бид бусад аливаа эрхэд хохирол учруулахгүйгээр Вэбсайтаас ямар нэгэн зөрчсөн контентыг арилгахын тулд яаралтай авах ёстой.

БАТЛАГДАГ, БАГШУУЛАЛТЫН ШАТН
Бооцоот болон тоглоомын салбарт хэрэглэгддэг илэрхийллүүд олон байна. Шаардлагатай тохиолдолд нийтлэг хэрэглэгддэг бооцоот болон тоглоомын илэрхийллийн утгыг тайлбарласан нэр томьёоны тайлбар нь Вэбсайтын Тусламжийн хуудсаар дамжин хийгддэг. Ямар нэгэн илэрхийлэлд ямар нэгэн эргэлзээ байгаа гэдэгт эргэлзэх зүйл байвал, Та:
Үйл явдал эсвэл тоглоомтой холбоотой Холбогдох Тусламжийн хэсэг дэх нэр томъёоны тайлбарыг харна уу.
Хэрэв та эргэлзэж байгаа бол тодруулга авахын тулд Хэрэглэгчийн Үйлчилгээнд хандана уу; болон
ямар ч тоглолтонд ямар ч бооцоо эсвэл тоглоомыг байрлуулалгүйгээр таны сэтгэл ханамжийг ойлгох хүртэл та ямар ч хариуцлага хүлээхгүй тул үйлчилгээ үзүүлэхээр санал болгож буй бараа бүтээгдэхүүнээр дамжуулан бооцоо буюу тоглоом байрлуулахгүй бол ямар ч хариуцлага хүлээхгүй. бооцоот тоглоомтой холбоотой юм уу эсвэл холбоотой.

WEBSITE-ийн өөрчлөлт

Вэбсайтыг үргэлжлүүлэх зорилгоор ямар ч бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ (санал болгож буй аливаа үнийг оруулаад) Вэбсайтаар дамжуулан авах боломжтой хэдий ч аливаа тоглоом, Ийм өөрчлөлтийн үед аль хэдийн хэрэгжиж эхэлсэн. Бид вэбсайтаар дамжуулан Вэбсайтыг засварлах, засварлах, өөрчлөлт оруулах зорилгоор Вэбсайтын зарим хэсэг рүү нэвтрэх боломжийг хязгаарлаж болно.

Гуравдагч талын програм хангамж
Та үйлчилгээгээр дамжуулан, ялангуяа Казиногийн бүтээгдэхүүнийг татаж авах боломжтой болгохын тулд гуравдагч этгээдээс нийлүүлсэн програм хангамжийг ("Програм хангамж") танд өгөх шаардлагатай байж болно.
Ийм нөхцөл байдалд, Та ийм Програм хангамжийг ашигладаг ("Гуравдагч талын Програм хангамжийн гэрээ") -тэй холбоотой эзэмшигчидтэй тусгайлан тохиролцохыг шаардаж болно. Ашиглах нөхцлүүд болон Гуравдагч этгээдийн програм хангамжийн гэрээний хоорондын зөрчилдөөн байвал, Таны болон VIP гадаснуудын хоорондох хамаарал нь хоорондоо уялдаагүй байх тохиолдолд Ашиглах Нөхцөл нь давуу эрхтэй байх болно.
Програм хангамж нь таны компьютерт тусгайлсан тохиргоотой нийцсэн байдлаар таны компьютерт татагдсан эсэхийг баталгаажуулах таны үүрэг хариуцлага юм. Аливаа эргэлзээгүйгээс зайлсхийхийн тулд аливаа Програм хангамжийг буруу татаж авах нь таны компьютерийг ажиллуулахад сөргөөр нөлөөлөх хэмжээнд хариуцлага хүлээхгүй болно.
Ямар ч хөдөлгөөнт болон таблетаар дамжуулан үзүүлсэн үйлчилгээнүүд нь ашиглалтын нөхцөлд хамаарах аливаа хэрэглээ ("Апп") -ийг татаж авах буюу суулгасан нөхцлүүд нь таны хөдөлгөөнт төхөөрөмж буюу таблет руу орохоор тохиролцсон байна. Та холбогдох апп-ыг нийлүүлэгчид, харин Ашиглалтын нөхцөл болон ямар нэгэн тохиролцоонд нийцэхгүй тохиолдолд Ашиглах нөхцөл нь Та болон VIP гадаснуудын хоорондын харилцаанд хамааралгүй байх болно.

МАШИН
Үйлчилгээг хангахын тулд бидэнд ашиглагдаж буй програм хангамж, техник хэрэгсэлд асуудал гарвал асуудлыг аль болох хурдан арилгах боломжтой бүх арга хэмжээг авах болно. Иймэрхүү асуудал нь Тоглоомыг тань болон бусад тоглогчдод ямар нэгэн хохирол учруулахгүйгээр яг ижил байрлалаас дахин сэргээж чадахгүй нөхцөлд тасалдуулах шалтгаан болж байвал бид таныг шударга байдлаар хандах бүхий л боломжит алхмуудыг гаргана (үүнд тэнцвэрийг сэргээх Таны акаунт дээр хамгийн сүүлд бооцоо тавих, эсвэл тоглоомыг VIP гадасны серверт дарагдсаны дараа байршуулсан байрлал руу асуудалтай тулгарахаас өмнө).
Таны болон бусад тоглогчид Үйлчилгээнд нэвтрэхийн тулд ашигладаг тоног төхөөрөмж, Таны эсвэл интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгчтэй холбоотой алдаатай холбоотойгоор бид ямар ч хариуцлага хүлээхгүй.

АЛДАГДАХ, АШИГЛАХ
Бооцоо эсвэл бооцоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн, эсвэл төлбөр хийгдсэн, бидэнд алдаа гарсан тохиолдолд хэд хэдэн нөхцөл үүсч болно. Иймэрхүү нөхцлийн бүрэн жагсаалтыг дор үзүүлэв:
энд бид буруу мэдээлэл, мэдээлэл оруулах, зах зээлийг бий болгох, компьютерийн эвдрэлийн үр дүнд алдаатай эсвэл орхигдуулсаны улмаас бидэн дээр мөрий тавих эсвэл тоглоом тоглохыг үл тоомсорлодог;
Бид "алдаатай алдаа" хийсэн. Алдагдал алдаа дараах тохиолдолд явагдана:
үйл явдлын өмнө байрлуулсан бетонтой холбоотойгоор санал болгосон үнэ / нөхцлүүд ерөнхий зах зээлийн боломжоос үлэмж ялгаатай байдаг; эсвэл
аливаа үйл явдлын хувьд бооцоо тавих үед санал болгосон үнэ / нэр томъёо нь тухайн үйл явдлын магадлалыг өгснөөр тодорхойгүй байна;
Бид зогссон байх ёстой зах зээл дээр бооцоог үргэлжлүүлэн хүлээн аваад, үүнд холбогдох үйл явдал үргэлжилж байгаа (үүнд "ажиллаж байгаа" бооцоо хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй бол), эсвэл аль хэдийн дууссан (заримдаа 'хоцрогдсон бетон' гэж нэрлэдэг) ;
19.1 зүйлийн дагуу Хориглосон дадлагаар алдаа гаргасан;
Баталгаажуулах, эсвэл цуцлах буюу дахин барагдуулах эрхтэй байх, Борлуулалтын журмын дагуу бооцоо тавих (жишээлбэл "Холбогдох болзошгүй болзошгүй нөхцөл байдлын улмаас");
гарын авлагын эсвэл компьютерийн оролтын алдааны үр дүнд үүнд олгосон ялалт / өгөөжийн дүнгийн хувьд бидэнд алдаа гаргана; эсвэл
Таны дансанд бүртгүүлсэн чөлөөт бооцоо болон / буюу шагнал урамшууллын дүнгийн хувьд бидэнд алдаа гарсан бол,
Ийм нөхцөл байдал нь "Алдаа" гэж нэрлэгддэг.
Бид дараах эрхтэй байна:
Бооцоо хийх үед алдаа засах, алдаагаа засах, эсвэл бооцоо тавьсан цагт нь VIP гадас (нийтлэх алдаа гарахгүй) байх боломжтой үнээр эсвэл тохирсон үнээр дахин барагдуулах, дахин тохируулах бооцоо тавихад хэрэглэгдэж байсан нөхцлүүд дээр үндэслэсэн гэж үзнэ; эсвэл
Дээрх 19.2.1-ийн дагуу залруулж, дахин тохируулах боломжгүй, бооцоогүй зарыг мэдэгдэх, таны дансыг таны дансанд буцаах; эсвэл
12.4-р зүйлд заасан алхмуудыг хийхэд Хориглосон практикаас болсон алдаа гарсан тохиолдолд.
Таны дансанд данс нээлгэсэн эсвэл таны алдагдсаны улмаас танд төлсөн аливаа мөнгөн дүн 19.2-ийн дагуу шийдэхээр хүлээгдэж буй мөнгөн дүнг та бүхэнд итгэж найдаж, бидний төлбөрийг төлөх шаардлагатай үед бидэнтэй шууд эргэн төлөгдөх болно. Таны бидэнд өгсөн. Ийм нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд, хэрэв Та Таны дансанд мөнгө байгаа бол бид эдгээр дансаа XN зүйлийн дагуух таны данснаас буцаан авч болно. Алдаа гарсныг илрүүлэхийн тулд боломжтой бүхий л хүчин чармайлтуудыг ашиглах ба тэдгээрийг боломжийн хэрээр аль болох хурдан мэдээлэхийг бид зөвшөөрч байна.
Бид хоёулаа (бидний ажилчид буюу төлөөлөгчдийг оруулаад), манай түншүүд, ханган нийлүүлэгч нар бидний аль ч алдаа, эсвэл Таны алдаатай холбоотой ялалт, алдаа гэх мэт алдагдлаа алдах болно.
Та аливаа алдааг мэдэж байвал аль болох богино хугацаанд бидэнд мэдэгдэнэ.
Хэрвээ та өөрийн дансанд оруулсан, эсвэл дараагийн бооцоот тоглоом тоглох алдааны үр дүнд танд олгосон мөнгө хэрэглэж байсан бол бид ийм бетоныг цуцалж болно. Хэрэв та авсан мөнгө, хэрэв ийм төрлийн бооцоот эсвэл тоглоомын үйл ажиллагаанаас төлсөн бол ийм итгэмжлэлийг бид Танд итгэж найдаж байгаагаар тооцож үзээд Төлбөрийн эрэлт бидэнд Танд өгөх үед Та бидэнтэй шууд эргэн төлөгдөх болно.

БИЗНЕСИЙН ГАРЫН АВЛАГА
Үйлчилгээнд хамрагдах, ашиглах нь Таны сонголт, эрсдэлт байдал, эрсдэл байна. Үйлчилгээгээ ашиглахгүй байх арга, хэрэгсэл, арга замаар бид Танд ямар нэгэн оролдлого хийхгүй байх болно.
Бид үйлчилгээг Ашиглах нөхцлөөр тодорхойлсноор зохих чадвар, анхаарал халамжаар хангах болно. Бид үйлчилгээ, эсвэл ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний нэг хэсгийг бүрдүүлэх үйлчилгээний талаар ямар нэгэн амлалт болон баталгаа гаргах хэрэггүй бөгөөд үүгээр (хуулиар зөвшөөрсөн хэмжээнд) бүх дурдахгүй баталгаа нь ижил (гэх мэт шууд бус баталгааг хувьд хасах Таны зорилгод нийцсэн чанар болон / эсвэл фитнесс). Тухайлбал, Вэбсайт нь тасралтгүй байгаа эсэх, эсвэл алдаа, вирус, бусад алдаанаас ангид байхыг шаардахгүй.
Бидний мөрий ДҮРМИЙН зүйлийн 19.5 манай ХАМГИЙН өр төлбөр (БИДНИЙ эцэг эх, охин компани, салбар, мэргэжилтэн, захирал, бодис, АЛБАН ХААГЧДЫН тэр оролцуулан) SUBJECT таны үйлчилгээг ашиглахтай улмаас үүссэн заасан аврахын (OR аль ч хэсэгт үйлчилгээ, вэб сайт, ашиглах), ийм ХАРИУЦЛАГА гэрээгээ зөрчсөн БАЙДАЛТАЙ гарч ирдэг эсэхийг эсэх, анз (хайхрамжгүй оролцуулан), эсвэл, хязгаарлагдмал байх болно:
(БИДНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНДЛАГАТАЙ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХАРИУЦЛАГА) БАЙГУУЛАГЧ БАЙГУУЛАХ, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНДЭСНИЙ ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙГУУЛЛАГАТАЙ;
(ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ ХЭРЭГТЭЙ БАЙДЛЫГ ХАНДЛАГАТАЙ БАЙДЛЫГ ХАНДЛАГАТАЙ) АНУ-ын зүгээс гаргасан дансныхаа үнийн дүнг; AND
(НӨХӨН БУРУУН ГЭРЭЛ ЗУРАГ ЧИМЭГЛЭЛИЙГ НЭМЭГДҮҮД) НЭГДҮГЭЭР ЕВРО (1,000 EURO).
Ийм хариуцлага гэрээнд үүссэн эсэхийг бид (БИДНИЙ эцэг эх, охин компани, салбар, мэргэжилтэн, захирал, төлөөлөгч, ажилчид гэх мэт), та хариуцлага хүлээхгүй, анз (үүнд хайхрамжгүй) эсвэл ямар нэгэн талаар:
DATA-ийн алдагдлын хэмжээ;
НӨЛӨӨЛЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГ
ОРШИН САЛБАР;
БИЗНЕСИЙН ЭРХ ЗҮЙН БУС БАЙДЛЫН ТУХАЙ
ЗОЧИД БА ЭРХЛЭГЧ БАЙГАА ЭРХ ЗҮЙН БАЙГУУЛАХ, ХУДАЛДААН
БИЗНЕСИЙН БОЛОМЖИХ; ЭСВЭЛ
Ямар ч, шууд бус тусгай болон үр дагаврын алдагдал буюу гэмтэл, ийм алдагдал буюу гэмтэл, боломжтой байх нь ҮЙЛЧИЛГЭЭ та нараар ямар ч ашиглах нөхцөл буюу аливаа хэлбэрээр ашиглах улмаас үүссэн АНУ-ын мэдэгдсэн байсан ч гэсэн.
Ашиглах нөхцөлд ямар ч хариуцлага хүлээхгүй байхын тулд бид дараах зүйлсийн талаар ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй:
залилан (залилан мэхлэх гэх мэт); эсвэл
бидний хайхрамжгүй байдлаас үүдэлтэй үхэл эсвэл хувийн гэмтэл.

Ашиглалтын нөхцөлийг зөрчих
Бидэнд учирсан хэдий ч, бид болон таны ажилчид, захирал, ажилтан, агент, гэрээт гүйцэтгэгч, ханган нийлүүлэгчид аливаа болон бүх хохирол, зардал, зардал, нэхэмжлэл, шаардлага, өр төлбөр, , үүнд хамаарах буюу үүнтэй холбоотойгоор урьдчилан таамаглаж болохуйц, таамаглаж болох эсэхээс үл хамааран үүсч болно:
Таны Хэрэглэгчийн нэр, нууц үгийг ашиглан өөр үйлчилгээнүүдэд хандах, ашиглах эрхтэй; ба / эсвэл
Ашиглалтын нөхцлийн аль нэг заалт, нөхцлүүдийн талаархи Таны аливаа зөрчил.
Хэрэв та Ашиглах нөхцлүүдийг зөрчсөн бол бид таны данс Танд мэдэгдэхээсээ өмнө (таны холбоо барих мэдээллийг ашиглах) -ыг түдгэлзүүлэх буюу цуцлахын өмнө Та холбогдох үйлдлийг таслан зогсоох эсвэл үйлдэл хийхгүй байхыг шаардах / эсвэл таны зүгээс үйлдэх, алдаа гаргахыг шаардах; Анхааруулга Хэрэв та үүнийг хийхгүй бол бидний төлөвлөсөн үйлдэл Та, таны мэдэгдэлийг түдгэлзүүлэх буюу цуцлах урьдчилсан нөхцөл болохгүй гэдгийг үргэлж харгалзан үзээрэй.
Бид таны сонгож авсан эсвэл бидэнд хуваарилсан аливаа хэрэглэгчийг таних код эсвэл нууц үг, ямар ч үед, хэрэв та зүй зохистой үзэл бодлоор Та Ашиглалтын нөхцөлийн аль нэг заалтыг дагаж мөрдөөгүй бол бид ямар ч тохиолдолд танихгүй байх эрхтэй.
Аливаа шийтгэлийн аль ч тохиолдолд, хэрэв Та Ашиглах Нөхцөлийг зөрчвөл бид XN-ийн зүйлийн дагуу танд учирч болох аливаа хэмжээний нэхэмжлэлийн хэмжээгээр Таны данснаас таны данснаас эерэг балансыг авах эрхтэй болно.

ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХ
Үйлчилгээний аль нэгэн хэсгийг бүрдүүлсэн вэбсайтын бүх дизайн, текст, график, дуу хөгжим, дуу чимээ, гэрэл зураг, видео, түүний сонголт, зохицуулалт, програм хангамжийн эмхэтгэл, эх сурвалжийн код, програм хангамж болон бусад бүх материал нь зохиогчийн эрх болон бусад өмчийн эрхийг хамаарна. Бидний өмч эсвэл гуравдагч этгээдийн эзэмшигчийн зөвшөөрөлтэйгээр ашигладаг. Үйлчилгээнд багтсан аливаа материалыг татаж авах буюу хэвлэж авахын тулд ийм материалыг зөвхөн ганц төхөөрөмжид татаж авч болно (зөвхөн хатуу хуулбарыг зөвхөн Таны хувийн болон арилжааны бус хэрэглээнд зориулж татаж авч болно).
Ямар ч тохиолдолд, Тэтгэлгийн тэтгэлгийг хувийн, онцгой, бусдаас бусад аливаа өмчлөлийн оюуны өмчийн эрх (жишээ нь, зохиогчийн эрх, ноу-хау эсвэл худалдааны тэмдэг) оюуны өмчийн эрхийг ашиглах Ашиглалтын бус лицензийн лиценз нь Таны ашиглалтын Ашиглалтын Ашиглалтын Ашиглалтын Ашиглалтын бус үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой.
Вэбсайт дээр тавигдсан тэмдэг буюу лого ашиглах, хэвлэхэд ашиглагдах эрхийг ямар ч эрх олгож болохгүй.
Та Вэбсайт эсвэл түүний аль нэг хэсгийг хуулбарлах, хадгалах, хэвлэн нийтлэх, түрээслэх, лицензлэх, худалдах, түгээх, өөрчлөх, нэмэх, устгах, устгах, эсхүл аливаа хэлбэрээр ямар нэгэн байдлаар, шууд буюу вэбсайтыг ашиглах эсвэл ашиглах явцад Ашиглах нөхцлүүдийн дагуу вэбсайтыг үзэх буюу ашиглах явцад бус шууд бусаар саад учруулах буюу хөндлөнгөөс оролцох (эсвэл тасалдах буюу хөндлөнгөөс оролцохыг оролдох).
"VIP Stakes" нэр, лого, дизайн, худалдааны тэмдгүүд болон VIP гадаснуудын бусад өвөрмөц брэндүүд, VIP гадас эсвэл гуравдагч этгээд VIP Вебсайт дахь вебсайт дахь вебсайт дээр байршуулсан аливаа агууламж, холбогдох бусад оюуны өмчийн эрхийг гуравдагч этгээд. Бидний бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр ямар ч лого, дизайн, худалдааны тэмдэг болон брендийн бусад онцлогуудыг харуулах, ашиглахыг зөвшөөрөхгүй.

Вирус, хагарал ба бусад гэмт хэрэг
Чи:
Вэбсайтыг авилгач;
Вэбсайтанд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, Вэбсайт хадгалагдсан серверүүд, Вэбсайтад холбогдсон сервер, компьютер эсвэл мэдээллийн санг ашиглах;
Вэбсайтыг мэдээллээр хангах, олон санал ирүүлэх, эсвэл "спам";
мэдсээр байж, эсвэл хайхрамжгүй гаргаж, эсвэл вирус, өт, вирусыг, логик бөмбөг, эсвэл хортой эсвэл хортой төстэй материал propogating Жишээ нь ямар нэг байдлаар Вэб үйл ажиллагаа нөлөөлж болзошгүй (гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй) аливаа боломжуудыг ашиглах;
аливаа вэбсайтанд орсон аливаа хэлбэрийн аливаа мэдээллийг интерференцийг хөндлөнгөөс оруулах, устгах, өөрөөр хэлбэл өөрчлөх;
Вэбсайтаас татгалзах үйлчилгээгээр дамжуулж халдлагад өртсөн эсвэл үйлчилгээгээ зогсоох халдлагаас дайрч болно. Бид холбогдох хууль сахиулах байгууллагад сэжиглэгдсэн аливаа зөрчлийг мэдэгдэж, бидэнтэй хамтарч эдгээр байгууллагуудтай хамтран ажиллах болно. Ийм зөрчил гарсан тохиолдолд Вэбсайтыг ашиглах эрх нь нэн даруй зогсох болно.
Вэбсайтыг ашиглахтай холбоотойгоор таны компьютерын тоног төхөөрөмж, компьютерийн програм, өгөгдөл эсвэл бусад өмчийн материалыг халдварлуулж болох халдлага, вирус буюу бусад технологийн хувьд хор хөнөөлтэй материалаас үүссэн аливаа хохирол, хохиролыг бид хариуцахгүй болно. Вэбсайтанд байрлуулсан аливаа материалыг татаж авах, эсвэл Вэбсайттай холбоотой ямар ч вэбсайтад байрлуулсан.

Таны хувийн мэдээлэл
Таны эзэмшиж буй дансны талаарх бүх мэдээлэл Аюулгүй байдлын Бодлогод өөрөөр заагаагүй бол (Аюулгүй байдлын Бодлого) -нд өөрөөр заагаагүй бол найдвартай мэдээлэл хадгалагдана.
Бид таны хэрэгцээнд ашиглагдсан аливаа мэдээллийг ашигласнаар өгөгдөл хамгаалах шаардлагыг дагаж мөрдөхийг бид хуулиар шаарддаг. Тиймээс бид таны хувийн мэдээллийг ашигладагтай холбоотойгоор бид өөрсдийн үүргүүдээ маш нухацтай авч үздэг.
Таныг үйлчилгээг ашиглах үед бид таны тухай тодорхой мэдээлэл цуглуулах, таны нэр, төрсөн огноо, Таны холбоо барих мэдээлэл, мөн Таны маркетингийн тохиргооны талаарх мэдээллийг багтаах хэрэгтэй болно (эдгээрийг бүгдийг нь "Таны хувийн Мэдээлэл ").
Бидний хувийн мэдээллээр хангаж өгснөөр та өөрийн Хувийн Мэдээлэл боловсруулахыг зөвшөөрч байгаа бөгөөд үүнд онцгой мэдрэмжтэй байгаа зүйлсийг оруулаарай:
Ашиглах нөхцлүүдийн (Аюулгүй байдлын бодлогыг оруулаад) зориулалтын дагуу; болон
Үйлчилгээг ажиллуулах зорилгоор бидний Хувийн Мэдээлэл боловсруулах бусад хэрэгцээнд, тухайлбал, үйлчилгээ үзүүлэгч болон агентуудтайгаа эдгээр зорилгоор, тухайлбал, шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэгчид, маркетингийн үйлчилгээ, хэрэглэгчийн үйлчилгээ үзүүлэгчидтэйгээ хуваалцах хэрэгтэй. Бид хуулийн болон зохицуулалтын үүргээ биелүүлэхийн тулд таны Хувийн Мэдээллийг илчилж болно.
Бид таны илгээсэн мэдээллийн үнэн зөв бүртгэлийг хадгалахын тулд таны илгээсэн харилцааны хуулбарыг бид (ямар ч имэйлийн хуулбарыг оруулаад) үлдээж болно.

WEBSITE дээр 'COOKIES' -г ашигла
Вэбсайт нь интернетийн хэрэглээг хянах болон Вэбсайтын функцийг дэмжихийн тулд 'күүкий' хэрэглэдэг. Күүки бол Вэбсайт руу нэвтрэх үед таны компьютерт татан авсан текстийн жижиг файл бөгөөд танд Вэбсайт руу буцаж ирэхэд таныг танихыг зөвшөөрдөг. Бид Вэбсайтыг ажиллуулахын тулд күүкийг ашигладаг бөгөөд үүнд (Жишээлбэл) Та интернетийн өөр өөр хэсгүүдийг ашиглан Тоглоом дээрээ бооцоо тавих эсвэл тоглоом тоглохыг ашиглахыг зөвшөөрч, Та нэвтрэхийг зөвшөөрсөн. Мөн бид өөрсдийн шинжилгээний зорилгоор күүкийг ашигладаг бөгөөд ингэснээр хэрэглэгч Вэбсайт дахь техникийн асуудлуудтай тулгарч буй асуудлуудыг олж илрүүлж, хэрэглэгчийнхээ туршлагыг сайжруулахад тусалдаг.
Хэрэв та өөрийн компьютерт хадгалагдаж байгаа куукинд очих эсвэл күүки рүү очихыг хүсвэл, та одоо байгаа жигнэмэгийг устгах, Файлын менежментийн програм хангамж дээрээ ирээдүйн күүкийг хаах зааврыг дагана. Күүкийг устгах буюу хянах тухай нэмэлт мэдээллийг манай Нууцлалын бодлого эсвэл www.aboutcookies.org хаягаар орж авах боломжтой. Манай күүкийг устгах эсвэл ирээдүйн күүкийг хүчингүй болгох замаар Вэбсайтыг тодорхой газар буюу онцлогт хандах боломжгүй байж болно гэдгийг анхаарна уу.

Хүсэлт ба мэдэгдэл
Үүнд:
Үйлчилгээг ашиглан хийсэн Та өөрийн хүлээн зөвшөөрсөн буюу барагдуулах бооцоо нь анхны гүйлгээний огнооноос хойш 30 өдрөөс илүү тооцогдоно; болон
Үйлчилгээг ашиглан тоглож байгаа тоглоомыг холбогдох гүйлгээ буюу тоглоом тоглосон өдрөөс хойш 12 (арван хоёр) долоо хоногоос илүү гэж үзнэ.
Үйлчилгээтэй холбоотой гомдол гаргахыг та хүсч байна уу, эхний алхам бол Та өөрийн гомдлын талаар Үйлчлүүлэгчийн Үйлчилгээний Холбоотой харилцах боломжтой болмогц Захиалагчийн Үйлчилгээний багт шаардлагатай шийдвэрийг гаргана.
Хэрэв 26.2-ийн дагуу Хэрэглэгчийн Үйлчилгээний Үйлчилгээг Хэрэгжүүлээгүй Үйлчилгээний Ашиглалтын Нөхцлөөр шийдэж чадахгүй байгаа маргаан нь менежер, хянагчийн зүгээс уг асуудлыг шийдвэрлэхийг хүсч болно. Энэ асуудлыг нэн даруй шийдэх эсвэл дараагийн удаа холбоо барина уу.
Манай санамсаргүй тоон генераторууд нь үйлчилгээ үзүүлсэн тоглоомын үр дүнг тодорхойлж, эдгээр тоглоомуудын үр дүнг хүлээн зөвшөөрнө гэдгийг та мэднэ. Таны дэлгэц болон VIP гадасны ашигладаг тоглоомын серверийн хооронд зөрөлдөөн гарах магадлал бага байх тохиолдолд тоглоомын сервер дээр гарч ирсний үр дүн хоёрын хооронд зөрөлдөөн гарах магадлал бага байх болно. Бид таны бүртгэлийг таны холбогдох онлайн тоглоомын үйл ажиллагаанд оролцож буй нөхцөл байдал, нөхцөл байдлыг тодорхойлох, түүний оролцооны үр дүнг тодорхойлох эцсийн эрх мэдэл.
Бидэнтэй холбоо барихыг хүсч байгаа бол бид таны холбоо барих мэдээллийг ашиглах боломжтой. Мэдэгдэл нь шуудангаар илгээсэн эсвэл бидэнтэй шууд утсаар холбогдон (шуудангаар Та хаана ч явсан), эсвэл илгээсэн өдрөөс хойш гурван өдрийн дараа (3) шууд мэдэгдэл хүлээн авсанд тооцогдоно. ямар ч үсэг. Аливаа мэдэгдэл хүргүүлэхийг нотлохдоо захидал нь захидлыг зохих ёсоор хаяж, шуудангаар байрлуулж, батлуулахад хангалттай байх болно; болон имэйлийн хувьд ийм имэйл илгээгдсэн тэр үед таны имэйл хаягийг (хэрэв байгаа бол) таны Холбоо барих хаягаар илгээнэ гэсэн үг юм.

ЭРХ, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Бидэнд ямар ч үүрэг даалгаврыг ижил нэр томьёо, нэр томъёо дээр байх болно, учир нь Таны мэдэгдэлгүйгээр аливаа этгээдэд шилжүүлэх, захиран зарцуулах, түрээслэх, эсвэл барьцаалах ("даалгавар" Энэ нь таны хувьд ашиггүй.
Та аливаа Ашиглах журмын дагуу өөрийн эрх, үүргийг ямар ч хэлбэрээр шилжүүлэх, түр зогсоох буюу өөр хэлбэрээр шилжүүлж болохгүй.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Бидний хяналтаас гадуур
Бид ямар ч харилцаа холбооны сүлжээний эвдрэл, цахилгаан гэмтэл зэрэг (хязгаарлагдахгүй) зэрэг боломжит хяналтаас гадуурхи үйл явдлаас үүдэн гарах Ашиглалтын Ашиглалтын Нөхцлүүдийн дагуу бидний гүйцэтгэх аливаа үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхгүй байх эсвэл хариуцлагаас хасах хариуцлага хүлээхгүй болно. , тоног төхөөрөмж, гал түймэр, аянга, тэсэрч дэлбэрэх, үер, цаг агаарын хүндрэл, үйлдвэрлэлийн маргаан, түгжрэл, террорист үйл ажиллагаа, төрийн болон бусад эрх бүхий байгууллагын үйлдэл ("Хүчний давагдашгүйн үйл явдал" гэх мэт) -ын үйл ажиллагаанд гуравдагч этгээдийн (эсвэл бусад)
Бид давагдашгүй хүчин зүйлийн үйл явдлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж байгаа бөгөөд гүйцэтгэлийн хугацааг сунгаж болно. Бид давагдашгүй хүчин зүйлсийг ойртуулах, эсвэл давагдашгүй хүчин чармайлтыг үл харгалзан бидний үүргийг гүйцэтгэх шийдлийг олоход шаардлагатай хүчин чармайлтаа ашиглана.

WAIVER
Хэрэв бид таны аливаа үүргийн гүйцэтгэлийг хатуу чангалахыг шаардвал, эсвэл бидний эрх эдэлж болох аливаа эрх, эсхүл гэм хор арилгах арга хэмжээ авахгүй бол энэ нь тийм эрх, гэм хор арилгах эрхээс татгалзах үндэслэл болохгүй бөгөөд та үүнийг дагаж мөрдөхгүй. ийм үүрэг.
Ямар ч нөхцөлд биднээс татгалзах нь дараагийн үүргээ биелүүлээгүйгээс чөлөөлөгдөхгүй.
Ашиглах нөхцлүүдийн аль нэг нь биднээс татгалзах эрхгүй бөгөөд энэ нь Хэн нэгэн чөлөөлөлт гэж илэрхийлэхгүй бөгөөд дээр дурдсаны дагуу 26 (Гомдол, Мэдэгдэл) -тэй нийцүүлэн бичгээр хүргүүлнэ.

Нөхцөл байдал
Хэрэв хэрэглээний аливаа заалтыг ямар нэгэн хэмжээгээр хүчин төгөлдөр бус, хууль бус эсвэл хэрэгжих боломжгүй аливаа эрх бүхий байгууллагын тодорхойлсон бол ийм нэр томъёо, нөхцөл нь үлдсэн нөхцөл, заалт, заалтууд цаашид үргэлжлэх хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд хүрч болно.
Ийм тохиолдолд хүчингүй буюу хэрэгжихгүй гэж тооцогдсон хэсэг нь VIP гадасны анхны санаа бодлыг аль болох ойрхон байлгахын тулд зохих хуультай нийцүүлэн өөрчилнө.

БҮРДҮҮЛЭХ НЬ
Ашиглах нөхцөл болон тэдгээрт илэрхийлэгдсэн аливаа бичиг баримт Та болон бид хоёрын хооронд байгуулсан бүх гэрээг төлөөлж, Та болон бид хоёрын хооронд өмнө нь тохиролцсон, ойлголцох буюу тохиролцохыг амаар буюу бичгээр аль алийг нь хүчингүй болгосон.
Бид хоёулангийнх нь аль ч төлөөлөгчийн зүгээс ямар нэгэн төлөөлөл, үүрэг хүлээсэн, эсвэл амлалтын талаар ярьсан, бичсэн зүйлээсээ үл хамааран Ашиглах Нөхцөлийг тодорхойлсоноос бусад тохиолдолд бид хоёуланд нь итгээгүй.
Гэрээ байгуулсан өдрөөс өмнө амаар болон бичгээр бичгээр хийсэн аливаа худал мэдүүлэгийн талаар аль нэг тал нь ямар нэгэн заль мэхийн талаар арга хэмжээ авахгүй (бусад хуурамч мэдэгдлийг хуурамчаар үйлдсэнээс бусад тохиолдолд), нөгөө тал нь засан залруулах нь зөвхөн зөрчсөн Ашиглах нөхцлөөр гэрээг байгуулна.

ХУУЛЬ БА ШИРХҮҮЛЭЛТ
Эдгээр Ашиглах нөхцөл нь (24.2-ийн дагуу) Нидерландын Антилийн арлууд дахь Караканаогийн хуулийн дагуу зохицуулж, тайлбарлах болно.
Нидерландын Антилийн арлууд дахь Кубауагийн шүүхүүд нь Ашиглалтын нөхцлөөс үүдэн гарсан аливаа маргааныг үл харгалзан шүүхийн харьяалалгүй байх ёстой.

ХАРИУЦЛАГЫН АЖИЛ / Тоглолт
Тоглоомын мөрөөдлийг хязгаарлахыг хүсч буй хэрэглэгчдийн хувьд бид таны дансыг хаах буюу Борлуулалт буюу тоглоомыг Вэбсайтанд хамгийн багадаа зургаан сарын хугацаагаар байршуулах боломж олгодог сайн дураараа өөрийгөө хуваах бодлогыг өгдөг. Та хязгаарлалтыг таван жил хүртэл хугацаагаар үргэлжлүүлэхийг хүсч болно. Таны Дансны данснаас хасагдсан бол Та энэ зүйлийн дагуу сонгосон хугацаа дуусах хүртэл Дансны дахин сэргээх боломжгүй болно. Өөрийгөө зарлах хугацаа дууссаны дараа Та Үйлчилгээг Хэрэглэгчийн Үйлчилгээнд хандах эсвэл шинэ данс нээх замаар дахин ашиглах эрхтэй болно.
Хэрэв та энэ байгууламжтай холбоотой ямар нэгэн мэдээлэл шаардлагатай бол Хэрэглэгчийн табаар дамжуулан Хэрэглэгчийн Үйлчилгээнд хандах буюу бидний Хариуцлагатай Тоглуулах хэсгийг үзээрэй.
Өөрийгөө зүй бусаар дагаж мөрдөх явдлыг хангахын тулд бид боломжийн хүчин чармайлтаа ашиглах болно. Гэсэн хэдий ч, өөрийгөө хасах нь Та болон VIP гадасны хамтарсан амлалтыг шаарддаг. Өөрөө хасах хугацаанд Та шинэ данс нээхийг оролдохгүй байх ёстой. Хэрэв та мөрийтэй тоглоомоо үргэлжлүүлж, эсвэл Вэбсайтыг ашиглахыг хүсвэл ямар ч хариуцлага хүлээхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч, бид таныг хүссэн Интернетээр хязгаарлагдахгүй, өөр нэр, хаягаа ашиглан, шинэ данс нээх, LBO, мөрийтэй тоглоомын мөрийтэй тоглоомын талаархи бидний хяналтаас гадуур хязгаарлагдахгүй, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй.
VIP гадаснууд Хариуцлагатай мөрийтэй тоглоомын талаархи санаачилгыг дэмжих үүрэг хүлээдэг.

ХОЛБООС
Бид бусад вэбсайт руу холбоосууд байршдаг бол бид зөвхөн мэдээллийн зорилгоор л хийдэг. Та иймэрхүү холбоосыг өөрийн эрсдэлээр ашиглаж, эдгээр вэбсайтуудын агуулга, хэрэглээ, эсвэл тэдгээрт агуулагдах мэдээлэлд хариуцлага хүлээхгүй. Та энэ сайтад холбогдоогүй, бидний зөвшөөрлөөр хязгаарлагдахгүй.

АНУ-д холбогдох
VIP гадасыг 2.1-д дурдсан хаягаар холбоо барьж болно; "Холбоо барих" хуудасны хаягаар и-мэйлээр явуулна уу.

DATA PROTATION AND PRIVACY POLICY
Вэбсайт болон Беттмд оролцох боломжийг танд олгох үүднээс вэбсайтуудыг ашиглах, ашиглах боломжийг олгохын тулд бид таны хувийн мэдээллийг цуглуулах, өөрөөр ашиглах шаардлагатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, хүлээн зөвшөөрч байна.

Өмнөх заалтад дурьдсан таны хувийн мэдээллийг цуглуулахдаа бид Мэдээллийн хамгаалалтын тухай хуулиар хүлээсэн үүрэгтэй. Бид таны хувийн мэдээллийг хамгаалж, хамгийн сайн бизнесийн практик, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хувийн нууцыг хүндэтгэнэ.

Бид таны тоглоомыг Баффет, Беттед оролцох, Тоглоом, Борльд оролцоход тань хамааралтай үйл ажиллагаагаа явуулах боломжийг танд олгоно. Бид бас сонирхолтой байж магадгүй гэж бодож байгаа өөрчлөлтүүд, шинэ үйлчилгээ, урамшууллын талаар мэдээлэхийн тулд бид хувийн мэдээллээ ашиглаж болно. Хэрэв та ийм шууд маркетингийн мэдээллийг хүлээн авахыг хүсэхгүй байгаа бол та ийм үйлчилгээнээс татгалзаж болно (VIP гадас данс руугаа хандах эрхгүй) Хэрэв та дахин сонгох хүсэлтэй байгаа бол Захиалагчийн дэмжлэгтэй холбогдуулан ямар нэгэн маркетингийн материал хүлээн авах болно.

Таны тоглоомыг Тоглоом, Борлуулалтад оролцож байгаатай холбогдуулан таны хүсэлтийг боловсруулахад ийм мэдээллийг нээлттэй болгох шаардлагатай бол таны хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд задруулахгүй; эсхүл хуулиар шаардаагүй бол; эсвэл бид өөрсдөө мөрдөж буй мөнгө хулгайлах эсрэг эсрэг үүргээ хариуцлагатай биелүүлэхийн тулд ингэх ёстой. VIP Stakes-ийн бизнесийн түншүүд буюу ханган нийлүүлэгчид эсвэл үйлчилгээ үзүүлэгчид нь Вэбсайт болон бүтээгдэхүүний санал болгосон нийт үйл ажиллагаа, үйл ажиллагааны зарим хэсгийг хариуцаж болох тул хувийн мэдээлэл нь тэдэнд задарч болно. VIP гадаснууд, Харилцагчийн тусгай дэмжлэг, төлбөрийн баг болон бусад ажилтнууд нь ажил үүргээ гүйцэтгэхэд нь туслах, танд туслалцаа үзүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор өөрийн хувийн мэдээлэлд хандах боломжтой болно. Үр ашигтай үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд бид болон / эсвэл манай үйлчилгээ үзүүлэгчид таны хувийн мэдээллийг нэг улсаас өөр дэлхий рүү дамжуулах боломжтой. Хэрэв бид Европын эдийн засгийн бүсээс гадна өгөгдлийг шилжүүлэх тохиолдолд ЕХ-ны хуулиар шаарддаг дамжуулалтын протоколыг дагаж мөрдөх болно. Та энэ зүйлийн дагуу тодруулга хийх, өгөгдөл дамжуулахыг зөвшөөрч байна.

Бид хувийн мэдээллээр хангасан бүх мэдээллийг хадгална. Таныг бидний эзэмшиж буй хувийн мэдээлэлд хандах эрхтэй. Хуулиар шаардаагүй бол өгөгдөл устахаас сэргийлж, эсвэл мэдээлэл олж авах эрх нь харилцааны зориулалтаар хадгалагдан үлдэх шаардлагагүй болно.

Тооцооны данс болон холбогдох гүйлгээг боловсруулахдаа бид зээлийн үнэлгээний агентлагууд, залилангийн илрүүлэлтийн агентлагууд, мөнгө угаахтай тэмцэх агентлагуудад хандаж болно. Эдгээр агентлагууд таны мэдээллийн тэмдэглэлийг хадгалж болно. Та ийм мэдээллийг тодруулах болон ийм бүртгэлийг гуравдагч этгээдийн зүгээс хадгалахыг зөвшөөрч байна.

Вэбсайтад зочлох нь илүү хялбар, вебсайт руу зочлох, үйлчилгээ сайжруулахын тулд вэбсайт руу зочлохын тулд бид таны браузераас ирсэн жижиг мэдээллийг цуглуулж, күүки гэж нэрлэдэг. Хэрэв та хүсэж байгаа бол, күүкий цуглуулгыг унтрааж болно (үүнийг хэрхэн хийх талаар хөтчийн зааврыг авна уу). Гэхдээ та күүкийг унтраавал вэбсайтуудын хэрэглээг хязгаарлаж болно гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл манай Күүки бодлогын баримт бичигт хандана уу.

Бид VIP гадаснуудыг ажиллуулж, VIP гадас ажиллуулж байгаа бусад VIP гадаснуудаас урамшуулал, и-мэйл, телефон болон бусад хэлбэрээр байнга танд хандаж болно. Та ийм харилцаатай байхыг зөвшөөрнө үү.

Дуудлагуудыг бүртгэж, сургалтын зорилгоор ашиглах боломжтой. Захиргааны хуультай холбоотой ямар нэг зохицуулалт, эсвэл засгийн газрын эрх бүхий байгууллагаас захирамж хүлээн авсны дараа агуулгатай танилцаж болно. Дуудлага болон цахим харилцаа холбоо нэг жилийн хугацаанд хадгалагдаж, дараа нь системээс устгагдана.

Одоо тоглоhttps://vipstakes.com

Идэвхтэй бонус

Нийт: 111
225 Free Spins ямар ч оролдлого VIP гадаснууд 50X Спортын тоглогчийн шаардлага £ 765000 Max бэлэн мөнгөний онцгой давуу эрх: € 790 Казино нь Spinderella Novomatic Slot Game дээр үнэгүй тоглох ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

330 үнэгүй чип казиногоор VIP гадаснууд 35x Wager шаардлагууд € 861000 Хамгийн их татан авалт Нэмэлт Казиногийн шагнал: 115 үнэгүй чиргүүл одоо чөтгөр & с баяртай ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

66 Онлайн покерын VIP талбай 40x Казиногаар тоглуулах $ 357000 Хамгийн их татан авалтExtra шагнал: $ 4165 Jade Idol Amaya Casino Slots дээр хадгаламжийн урамшуулал байхгүй ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

425% Казино Талбай дээр тавтай морилно уу бонус 35X Казиногаар тоглуулах нь € 29000 Хамгийн их татан авалт Нэмэлт казино: $ 160 Super Heroes казино чип ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

Евро 755 казино нь VIP гадаснууд дээр чөлөөт тоглогч 77x WageringEUR 127000 Хамгийн их татан авалтаас авах нэмэлт шагнал: 15 үнэгүй тоглогч Fisticuffs Netent Slot Game дээр ямар ч хадгаламж оруулаагүй ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

€ 1515 VIP гадастай ямар ч хадгаламжийн данс 66x Цайны шаардлагаEURO 330000 Хамгийн их зарцуулсан нийт урамшуулал: 860% Groovy жаран мянган жилийн тоглоомын шагналыг ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

50-ийн VIP 45 үнэгүй кассет чип $ 423000 Max CashOutExclusive Казиногийн Bonus: 395% Prosperity Palace-д хадгаламжийн тоглолтын шагнал ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

315% VIP гадаснууд дээр байршуулах урамшууллын урамшуулал 33X Казиногаар дамжуулан тоглох € 752000 Max CashOutExclusive Bonus: $ 115 Transylvanian Beauty дээр хадгаламжийн ямар ч шагнал Bf Games Casino Slots ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

22 55 928000X-ийн гар утасны тоглолтын чөлөөт буух 680X Тоглоомоор Play XNUMX Хамгийн их татан авалт Онцгой санал: XNUMX% Тооцооллын бамбар дээр тоглох казино Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

$ 295 Онлайн казино тоглоомууд VIP гадаснууд 40x WagerEUR 859000 Ачаалал их авах нэмэлт шагнал: $ 600 Чимээгүй Самурай дээрх казиногийн чип ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

$ 2975 VIP гадас дээр ямар ч хадгаламжийн бонус 65X € 905000-ийн хамгийн их ашиг хүртэх 585-ийн шагнал: € XNUMX Mobile Freezer оролтыг Boost Racers дээр ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

265 VIP гадас дээр 55X бамбай $ 219000 Хамгийн их татсан казиногийн шагнал: EURO 620 үнэгүй Fortune Fish Casino Technology Slot Machine дээр ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

$ 480 VIP пастаас үнэгүй казино 50x WageringEURO 923000 Maximum withdrawalextra шагнал: $ 2960 Давхар Dragon дээр хадгаламжийн урамшууллын кодгүй ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

$ 3135 VIP гадаснуудад хадгаламжгүй казинон 50x Wager £ 462000 Max Cash Бэлэн шагнал: Евро 3130 Домогны гавлын яс дээр хадгаламж байхгүй ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

777 Гар утасны үнэгүй тоглолтын тэмцээн VIP гадаснууд 30x Wagering $ 544000 Max CashOutExclusive Казиногийн Bonus: 205 Чөлөөт Спинс одоо Sofa Champion дээр ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

695 Гар утасны үнэгүй тоглолтын тэмцээн VIP гадаснууд 77x Play throughEUR 727000 Max cash outexclusive урамшуулал: 120 Тулгарч буй тэмцээнүүд Zombies Fugaso Casino Slots ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

90 Үнэгүй Казино Тасалбарууд X Гадасууд 60X Цастай тоглогчид $ 235000 Ачаалал их нэмэх Казиногийн шагнал: € 685 үнэгүй Казиногийн тэмцээн Dice Tronic ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

$ 425 үнэгүй VIP гадас казино 33x CasinoEUR 183000-ээр тоглох Хамгийн их татаж авах крита казиноны шагнал: € 875 Гар утасны үнэгүй тоглолтын тэмцээнийг Алтан дарга Barclest Slot Game дээр ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

155 Үнэгүй өрсөлдөгчид VIP гадаснууд дээр 77x Wager шаардлагууд $ 771000 Max Cash Онцгой бонус: € 290 казиног үнэгүй кассет үнэгүй ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

225x Wager дээр 35 казино чип 872000 Max бэлэн мөнгөний онцгой шагнал: $ 725 Online Bonus Tournament Bonus Bears дээр ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

€ 575 VIP гадас дахь хадгаламжийн урамшууллын казино байхгүй 33x Казиногаар дамжуулан тоглуулах € 728000 Max Withdrawalextra урамшуулал: 300 Чөлөөт контейнер казино барьцаагүй Барилгын касс олонлогийн казино ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

205 Free Spins VIP гадаснууд дээр хадгаламжийн казино байхгүй 44x Казинооор дамжуулан тоглох $ 408000 Хамгийн их татан авалтExtra шагнал: € 230 Diamond Dice дээр хадгаламжийн урамшууллын казино байхгүй ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

$ 100 үнэгүй чат казино VIP гадаснууд 30x Play throughEur 579000 Max CashOutExclusive Bonus: € 590 үнэгүй казино чип Бам Бам хаан дээр ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

100 Үнэгүй чип казино VIP гадаснууд 77X Wager $ 785000 Хамгийн их татгалзах онцгой шагнал: 910% хөлбөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд анх удаа хадгаламжийн урамшуулал ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

44 Free Spins VIP гадаснууд дээр ямар ч хадгалалт 35x Wagering € 89000 Max бэлэн мөнгө нэмэх Нэмэлт Казиногийн шагнал: $ 335 Daily freeroll slot тэмцээн Jolly Roger & s ... ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

€ 290 Үнэгүй чипэн дээр 50x Wagering € 401000 Ашиглалтын дээд хязгаар Нэмэлт Bonus: € 2935 Spina Colada Yggdrasil Slot Game дээр хадгаламжийн ямар ч шимтгэл ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

65% Казино VIP гадас дээр тавтай морилно уу урамшуулал 55x Казиногаар дамжуулан тоглуулахEURO 247000 Max CashOutExtra Казиногийн шагнал: 290 Чөлөөт контейнерүүд Фройти Frost Booongo Casino Slots дээр ямар ч хадгаламж ороогүй ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

€ 666 Казино тоглоомууд VIP гадаснуудад үнэгүй тоглох 44X WagerEURO 175000 Дээд зэргийн бэлэн мөнгө Нэмэлт Казиногийн шагнал: $ 1111 Казино тоглоомууд Fortune Wheel дээр үнэгүй тоглох тэмцээн: Ho ...... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

645 Онлайн казино тоглоомууд 60X VIP гадаснууд 952000 Play outEur 444 Хамгийн их мөнгө Бэлэн болсон шагнал: € XNUMX-ийн үнэгүй казиногийн тэмцээн Odysseus Playson Slot Game ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

$ 400 үнэгүй чип VIP гадас 55X Банзерын шаардлага £ 953000 Max cash-н нэмэлт шагнал: € 440 Jekyll Hyde Microgaming Slot Game дээр хадгаламжийн урамшууллын кодгүй байна ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

595% VIP гадаснууд дээр тоглох урамшууллын казино 45x Play throughEURO 16000 Хамгийн их кассивын зардлууд Онцгой казино: 4575 777 БҮРДҮҮЛЭХ БАРУУН КАСЕМ XNUMX Diamonds дээр ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

$ 255 үнэгүй мөнгөн дэвсгэрт 40X 314000 € 260-ээс татаж авах боломжтой Онцгой урамшуулал: XNUMX Ногоон Light Rtg Slot Game дээр XNUMX үнэгүй эргэх ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

210 үнэгүй орлуулаагүй VIP гадаснууд 55X Казино ЕURН 15000-ээр тоглох Хамгийн их урамшуулал: $ 610 баячуудын голын казино тоглоом ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

95 Free Spins Casino VIP гадаснууд 66x 638000 € ээс татаж авах Хамгийн их зарцуулагдсан тусгай шагнал: $ 2330 Treasure Tomb дээр байршуулаагүй ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

€ 265 VIP гадас дахь хадгаламжийн урамшууллын казино ямар ч 50X цалингийн шаардлагагүй 186000 Maximum withdrawalexclusive bonus: Eur 650 Free Chip Casino дээр Fruitz ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

520% VIP гадасаар тоглох Bonus Casino 35X Казинооор дамжуулан тоглох $ 799000 Хамгийн их татгалзсан нэмэлт шагнал: $ 190 Penguin Style дээр казиногийн тэмцээн ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

165% No Дүрмийн шагнал! VIP гадас дээр 65X WageringEur 859000 Max cash outexclusive bonus: 960% Magic Charms Microgaming Slot Game дээр хамгийн сайн бүртгүүлэх урамшууллын казино ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

230 үнэгүй оролдлогууд VIP гадаснууд 77x Wagering $ 829000 Max CashOutadditional bonus: Whirlunit дээр 175 үнэгүй эргэгч ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

$ 480 VIP гадастай үнэгүй чип казино 30x CasinoEur 282000-ээр дамжуулан Play Max cashoutExtra Казиногийн шагнал: Eur 415 Онлайн казиногийн тэмцээн Нирвана Yggdrasil Slot Game дээр ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

€ 700 тэмцээн VIP гадас 55x € 899000 Max Cash Cash нэмэгдлээр тоглоорой: 240 Loyalty Free Spins! ган хүн дээр ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

€ 2615 VIP гадас дахь хадгаламжгүй казино 30x WageringEUR 266000 Хамгийн их мөнгө нэмэх Нэмэлт хөнгөлөлт: $ 3165 Aladdins Legacy дээр CASINO БАЙГУУЛЛАГА ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

€ 444 Онлайн казиногийн тэмцээн VIP гадаснууд 77x Wagering € 598000 Max cash outExclusive Bonus: 660% Гурав дахь хадгаламжийн блогийн шагналыг Betsoft Slot Game ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

Eur 4465 VIP гадас дахь хадгаламжийн урамшууллын код байхгүй 44X Wager € 148000 Max CashOutAdditional Казиногийн шагнал: 830% Bonus Frenzy Simbat дээр тохирсон казино Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

575-ийн өдөр тутмын үнэгүй тоглогч 33x Wager € 410000 Max бэлэн мөнгөний дээд хязгаар: 370 үнэгүй Empire chip дээр ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

€ 4985 VIP гадас дээр байршдаггүй 50x Wager $ 271000 Max Хөдлөхөд онцгой бонус: $ 1325 No Deposit Bonus Казино дээр Barnstormer Bucks ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

£ 1070 VIP гадас дахь хадгаламжийн урамшуулал байхгүй 44x Wager € 586000 Max CashOutadditional шагнал: Атлантикийн нууцын тухай 375 үнэгүй чип казино Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

€ 65 VIP гадасаар үнэгүй бэлэн мөнгө 45X Казинооор дамжуулан тоглох $ 388000 Max CashOutExclusive Bonus: Monster Carlo 610 тэмцээн ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

85% VIP гадастай тоглох урамшууллын казино 65X CasinoEURO 185000-ээр тоглох Max CashOutextra урамшуулал: € 170 Jekyll And Hyde Playtech Slot Game дээр хадгаламжийн купон урамшуулал байхгүй ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

$ 3390 VIP гадастай ямар ч хадгаламжийн бонус 77x 910000 € Макс Бэлэн мөнгөний онцгой шагнал: 380% Мандарин Fortune дээр тоглох урамшууллын казино ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

230% VIP гадсанд анхдагч хадгаламжийн бонус 30X WagerEUR 200000 Нэмэлт мөнгө Нэмэлт Бонус: EUR 4835 Sweet Harvest дээр хадгаламжийн купон урамшуулал байхгүй ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

$505 Online Casino Tournament at VIP Stakes 77x Wagering$634000 Maximum WithdrawalSpecial Bonus: $350 FREE Chip on A Night of Mystery... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

Eur 120 Online Casino Tournament at VIP Stakes 55x Wager$474000 Max cash outExtra Casino Bonus: 135 Free Spins right now on Sugar Rush Winter ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

110 FREE Spins at VIP Stakes 30x Wagering£967000 Max CashOutExtra Bonus: 195 Loyalty Free Spins! on Scandinavian Babes Playn Go Slot Game ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

275% Match Bonus Casino at VIP Stakes 33x Wager€436000 Max CashOutexclusive bonus: 55% Deposit Match Bonus on Trick Or Treat Leander Casino Slots ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

$3855 No Deposit Bonus Code at VIP Stakes 40X Wager requirementsEUR 685000 Max cash outExclusive Casino Bonus: 705% First Deposit Bonus on Ball of Shame... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

$345 no deposit bonus code at VIP Stakes 33x Wager£501000 Max CashOutextra bonus: €885 Online Casino Tournament on Treasure Run... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

590% Best Signup Bonus Casino at VIP Stakes 40x Play through£450000 Maximum WithdrawalAdditional Bonus: 960% Casino match bonus on Odyssee ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

€3400 No Deposit Bonus Casino at VIP Stakes 65x Wager€401000 Max cash outSpecial Bonus: 255 free spins on Gangster Gamblers ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

$1015 No deposit casino bonus at VIP Stakes 44X Wagering$83000 Max WithdrawalExclusive Bonus: $350 casino chip on King Arthur... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

EUR 405 Casino Chip at VIP Stakes 77x Play through€565000 Maximum WithdrawalExclusive Bonus: $780 Online Casino Tournament on Burlesque Hd World Match Casino Slots ... Илүү их >>

📁 Ангилал:

Үүсгэсэн:

Хугацаа дуусах хугацаа:

1 Хуудас 21 2

Тохиромжгүй Bonus

Нийт: 0

Уучлаарай, казиногийн шагнал олдсонгүй